فایل رایگان مقاله آموزش بر مبناي کار WBL (با تاکيد بر طرح مدل آموزش در محيط کار مبتني بر دهکده مهارت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله آموزش بر مبناي کار WBL (با تاکيد بر طرح مدل آموزش در محيط کار مبتني بر دهکده مهارت) :


تعداد صفحات : 10

مفهوم یادگیری مبتنی بر کار به طور فزاینده ای در سال های اخیر راه خود را در سیاست های آموزش و پرورش حرفه ای باز کرده است. سازمان های بین المللی نیاز به آموزش حرفه ای و توجه به شکل دادن به یادگیری را در فرآیند کار شناسایی و معرفی می کنند. نقطه شروع این پیشرفت این است که کشورهائی که دارای ساختارهای آموزش دوگانه حرفه ای هستند، به ویژه در ساختار انتقال از مدرسه به دنیای کار و جذب جوانان در بازار کار، موفق تر هستند. در بسیاری از سیستم های آموزش و پرورش حرفه ای، مدارس حرفه ای و دانشگاه ها می‌توانند نقش هماهنگ کننده در ساختار یادگیری مبتنی بر شرکت در کار در کنار عملکرد خود ارائه نمایند. حال در این میان ایجاد محیط هایی که ترکیبی از کار و آموزش به صورت هم زمان اتفاق بیفتد از خواسته های صاحبنظران آموزش و اشتغال است که بتوان با تمرکز بر محیط های مذکوراز جمله دهکده های مهارت نتایج موثری را دریافت نمود. این مقاله کاربردی و بر اساس تجربیات شاغلین حوزه مهارت آموزی و نیز با استفاده از مطالعه کتابخانه ای آموزش های حرفه ای در کشورهای مختلف به ویژه جهان توسعه یافته تهیه و تدوین شده است.

لینک کمکی