فایل رایگان مقاله بررسي ارتباط مواجهه با امواج الکترومغناطيس با برخي اختلالات باليني در کاربران دستگاه‌هاي رادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي ارتباط مواجهه با امواج الکترومغناطيس با برخي اختلالات باليني در کاربران دستگاه‌هاي رادار :


تعداد صفحات : 8

زمینه و هدف: افراد نظامی که در بخش رادار موشکی فعالیت می‌کنند، در معرض مواجهه با امواج الکترومغناطیس هستند. تاثیر منفی این امواج بر سلامتی انسان در برخی گزارشات آمده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط مواجهه با امواج الکترومغناطیس با برخی اختلالات بالینی در کاربران دستگاه های رادار انجام شد.
روش‌ها: مطالعه مقطعی حاضر در 4 شهر حاشیه خلیج فارس طی سال 1396 انجام شد. تمامی افرادی که به دلایل شغلی (کاربران دستگاه های رادار) در معرض مواجهه با امواج الکترومغناطیس بودند، به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرفیک و خوداظهاری ایشان از اختلالات بالینی (نظیر سردرد) در چک لیست ثبت شد. سابقه کار در بخش رادار بر اساس سال ثبت شد. در ادامه معاینات بالینی توسط پزشک عمومی انجام شد. آزمایش کامل خون و اسمیر خون محیطی PBS در آزمایشگاه انجام و نتیجه‌ آن توسط پزشک پاتولوژیست تبیین و تفسیر شد. معاینه‌ کامل چشم نیز توسط چشم‌پزشک انجام شد. ارتباط عوارض احتمالی ثبت شده با سابقه کار در بخش رادار و مواجهه با امواج الکترومغناطیسی تحلیل شد.
یافته‌ها: تعداد 161 نفر از کاربران دستگاه‌های رادار با میانگین سابقه خدمت 8/6 سال (2 تا 22 سال) در بخش راداری که بصورت مداوم مواجهه با اشعه داشتند، بررسی شدند. 113 نفر (70/2 %) بیش از 5 سال سابقه خدمت در بخش رادار را داشتند. فقط 6 نفر (8/1 %) از 74 نفر عقیم بودند. تعداد 7 (0/4 %) نفر از 161 نفر کدورت عدسی داشتند و التهاب و قرمزی چشم در 13 نفر (8 %) از 161 نفر مشاهده شد. شکایت از سردرد در 62 نفر (38/5 %) از 161 نفر بطور خوداظهاری ثبت شد. هیچ موردی از سرطان لوسمی ثبت نشد. بررسی ارتباط مدت مواجهه با امواج الکترومغنایس با اختلالات بالینی عقیمی، کدورت عدسی، التهاب و قرمزی چشم، شکایت از سردرد، معنی دار نبود. اگرچه در افرادی که بیش از 5 سال با امواج الکترومغناطیسی مواجهه داشتند، فراوانی این عوارض بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: افزایش مدت مواجهه با امواج الکترومغنایس با عقیمی، کدورت عدسی، التهاب و قرمزی چشم، شکایت از سردرد، سرطان لوسمی در کاربران دستگاه‌های رادار ارتباط معنی دار نداشت. اگرچه در افرادی که بیش از 5 سال با امواج الکترومغناطیسی مواجهه داشتند، فراوانی این عوارض بیشتر بود. لذا توجه به رعایت نکات ایمنی در کار و همچنین معاینات دوره ای و منظم پزشکی برای این افراد توصیه موکد می ‌گردد.

لینک کمکی