فایل رایگان مقاله بررسي اثرات ضدتکثيري عصاره هيدروالکلي جلبک قرمز caspica Laurenciaبومي سواحل درياي خزر بر سلول‌هاي اريترولوسمي رده K562

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي اثرات ضدتکثيري عصاره هيدروالکلي جلبک قرمز caspica Laurenciaبومي سواحل درياي خزر بر سلول‌هاي اريترولوسمي رده K562 :


تعداد صفحات : 9

زمینه و هدف: امروزه استفاده از ترکیبات طبیعی مشتق شده از گیاهان و جانوران نقش مهمی را در درمان بیماری‌ها ایفا می‌کنند. لوسمی میلوئیدی مزمن یکی از شناخته‌شده‌ترین سرطان های خون می باشد که در سلول‌های بنیادی چند توان به وجود می آید. رده سلولی K562 به عنوان یک نمونه سرطانی جهت مطالعه لوسمی میلوئیدی مزمن مطرح می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ضد تکثیری عصاره جلبک قرمز Laurencia caspica بر رده سلولی K562 می‌باشد.
روش ها: مطالعه حاضر از نوع تجربی بوده که در دو مرحله مجزا انجام شده است. در مرحله اول مطالعه، جلبک قرمز Laurencia caspica از سواحل دریای خزر تهیه شد، سپس به کمک دستگاه روتاری و حرارت خشک اقدام به عصاره گیری هیدروالکلی از جلبک مزبور گردید. مرحله دوم شامل کشت سلول های سرطانی K562 و تیمار سلول های مزبور با غلظت های مختلف عصاره جلبک (25، 50، 100، 200، 400 و 800 میکروگرم/میلی لیتر) بود سپس قابلیت ضد تکثیری و کُشندگی عصاره جلبک توسط آزمون های MTT و آپوپتوز بررسی گردید. در تمامی آزمون ها p
یافته ها: نتایج حاصل از آزمون MTT نشان داد که عصاره جلبک قرمز Laurencia caspica در غلظت های 800 و 200 میکرو گرم بر میلی لیتر به ترتیب بیشترین و کمترین خاصیت ضد تکثیری بر روی سلول های سرطانی دارد. اطلاعات حاصل از آزمون آپوپتوز نیز در همین راستا نشان داد که غلظت های 800 و 200 میکرو گرم بر میلی لیتر از عصاره جلبک به ترتیب کمترین و بیشترین زنده مانی سلول های سرطانی را دارا می باشد. هم چنین اثر گذاری عصاره جلبک قرمز Laurencia caspica در تمامی آزمون ها به صورت وابسته به غلظت موجب مهار رشد سلول های سرطانی K562 بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد که عصاره جلبک قرمز Laurencia caspica می تواند بعنوان یک ترکیب طبیعی در درمان سرطان کاربرد داشته باشد با این حال اثبات مکانیسم های مولکولی مطالعه حاضر نیازمند مطالعات بیشتر می باشد.

لینک کمکی