فایل رایگان مقاله مقايس? نيمرخ روان شناختي تکواندوکاران موفق و کمترموفق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايس? نيمرخ روان شناختي تکواندوکاران موفق و کمترموفق :


تعداد صفحات : 9

زمینه: موفقیت ورزشی تکواندوکاران تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل روان شناختی است. با این ‌وجود پژوهش نظام‌مندی نقش این عوامل را در سطوح مختلف رقابتی بررسی نکرده است. بین نیمرخ روان شناختی تکواندوکاران موفق و کمتر موفق چه تفاوتی وجود دارد. هدف: مقایس نیمرخ روان شناختی تکواندوکاران موفق و کمتر موفق بود. روش: طرح این پژوهش علی- مقایسه‌ای و جامع آماری آن شامل کلی تکواندوکاران ایرانی بود که از این جامع آماری دو گروه 70 نفری موفق (در مسابقات آسیایی و جهانی) و کمتر موفق (در مسابقات شهرستان) به صورت هدفمند گزینش شدند و پرسشنامه‌های توانش‌های ذهنی (بوش و همکاران، 2000)، نستوهی (شیرد و همکاران، 2009)، اضطراب رقابتی (مارتنز، 1977) و انگیز ورزشی (مالت و همکاران، 2007) را تکمیل کردند. داده‌ها از طریق آزمون‌های تحلیل واریانس یک‌ راهه و یومان ویتنی بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین نیمرخ روان شناختی تکواندوکاران در کلی متغیرهای توانش‌های ذهنی، نستوهی و اضطراب به غیر از انگیز ورزشی تفاوت معناداری دارد و این تفاوت آماری به نفع تکواندوکاران موفق بود (0/05>P). نتیجه گیری: این بدان معناست که باتوجه به اینکه تکواندوکاران موفق نسبت به تکواندوکاران کمتر موفق در متغیرهای فوق به غیر از انگیز ورزشی نمر بالاتری را کسب کرده اند، لزوم مداخلات روان شناختی بین تکواندوکاران کمتر موفق ضرورت دارد.

لینک کمکی