فایل رایگان مقاله نقش واسطه‌اي استحکام من در رابطه بين تحول من و سلامت روان در دانشجويان ساکن خوابگاه دانشگاه تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نقش واسطه‌اي استحکام من در رابطه بين تحول من و سلامت روان در دانشجويان ساکن خوابگاه دانشگاه تهران :


تعداد صفحات : 9

زمینه: سلامت روان، پیش بینی کننده ی امید به زندگی و (از) شاخص‌های پیشرفت زندگی است. مسئله پژوهش این است، که آیا فرد دارای من تحول یافته‌تر از سلامت روان بهتری برخوردار است؟ آیا استحکام من تأثیری بر رابطه سلامت روان و تحول من دارد؟ هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای استحکام من در رابطه ی بین سلامت روان و تحول من در دانشجویان ساکن خوابگاه انجام شد. روش: این پژوهش یک مطالعه استنباطی است. در این تحقیق 112 دانشجوی ساکن خوابگاه های دانشگاه تهران با روش خوشه‌ای چند مرحله انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سلامت روان Self-Reporting Questionanair )SRQ20، پرسشنامه خودارزیابی سازمان بهداشت جهانی،‌ 1994)، WUscT (پرسشنامه تکمیل جملات دانشگاه واشنگتن، Washingtea University sentence complication Test، 1981) و پرسشنامه استحکام من (ESS، Ego Strength Scale، بشارت، 1386) به دست آمد. یافته ها: با استفاده از روش تحلیل مسیر در نرم افزار Amos مشاهده شد که استحکام من، در رابطه‌ی تحول من و سلامت روان اثرگذار است (شدت و جهت این رابطه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.) همچنین بین استحکام من و سلامت روان همبستگی مثبت معنادار و بین تحول من و استحکام من عدم همبستگی مشاهده شد. نتیجه گیری: این بدان معنی است که افرادی که دارای تحول من بالاتری هستند در صورتی که من مستحکمی داشته باشند، یقینا از سلامت روان بالایی برخوردارند.

لینک کمکی