فایل رایگان مقاله مقايسه سلامت رواني کودکان بر اساس سطح تحصيلات والدين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه سلامت رواني کودکان بر اساس سطح تحصيلات والدين :


تعداد صفحات : 16

مشخص شده است که میزان سطح تحصیلات والدین برسلامت یا عدم سلامت روانی افراد مؤثر است و نشان می‌دهد که بین سطح تحصیلات والدین، سطح تحصیلی فرزندان و بروز علائم روانی ارتباط وجود دارد. مسأله اصلی پژوهش حاضر بررسی جامع سلامت روانی کودکان با توجه به سطوح تحصیلی مختلف بود. هدف پژوهش حاضر فایل رایگان مقاله مقايسه سلامت رواني کودکان بر اساس سطح تحصيلات والدين بود. روش پژوهش توصیفی و علّی- مقایسه‌ای و جامعه آماری دانش‌آموزان دختر پایه دوم ابتدایی منطقه 9 بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تک‌مرحله‌ای تعداد 250 نفر انتخاب شدند. این کودکان با آزمون‌های بهداشت روانی (MHC: کومار، 1992) بررسی شدند. سطح تحصیلات والدین از زیر دیپلم تا دکتری بود. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس کروسکال والیس تحلیل گردید. نتایج حاصل در مورد تأثیر تحصیلات والدین بر روی بهداشت روانی کودکان معنادار بود
(0/001(P=. یافته‌ها نشان‌دهنده رابطه قوی بین سطح تحصیلات والدین و بهداشت روانی کودکان بود.

لینک کمکی