فایل رایگان مقاله مقايسه ابعاد شخصيتي در زنان افسرده مصرف‌کننده داروهاي ضدافسردگي: گروه‌هاي بازدارنده بازجذب مجدد سروتونين (SSRI) و سه‌حلقه‌اي (TCA)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه ابعاد شخصيتي در زنان افسرده مصرف‌کننده داروهاي ضدافسردگي: گروه‌هاي بازدارنده بازجذب مجدد سروتونين (SSRI) و سه‌حلقه‌اي (TCA) :


تعداد صفحات : 18

بر اساس مدل مدل زیستی- اجتماعی کلونینجر، ارتباطی میان انتقال‌دهنده‌های مختلف مغزی و ابعاد گوناگون شخصیت وجود دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که داروهای ضدافسردگی بر میزان این انتقال‌دهنده‌ها اثرگذار هستند و به‌دنبال آن موجب تغییراتی در ابعاد مزاجی شخصیت به‌ویژه ابعاد شخصیتی زمینه‌ساز افسردگی می‌شوند. داروهای متفاوت تأثیر متفاوتی بر انتقال‌دهنده‌ها می‌گذارند در نتیجه اثر آن‌ها بر ابعاد شخصیتی متناظر نیز یکسان نیست. این مطالعه با هدف مقایسه ابعاد شخصیتی بر اساس مدل کلونینجر در زنان افسرده‌ای که تحت درمان با داروهای SSRI و TCA بودند انجام گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده از 86 زن بر اساس پرسشنامه 56 سؤالی سرشت ‌و‌ خلق‌و‌خو کلونینجر (1390) در دو گروه همتا‌‌‌سازی شده مورد تحلیل واریانس چندمتغیری قرار گرفتند. بیماران تحت درمان با SSRI ها، نمره بالاتری در بعد آسیب‌گریزی نشان دادند (0/05 P) در حالی که گروه TCA، نمره بالاتری را در پاداش ‌وابستگی (0/05 (P به نمایش گذاشتند. باید توجه داشت که بالا بودن میزان آسیب‌گریزی در بروز و ادامه افسردگی اثر تعیین‌کننده‌ای دارد، نیز پاداش وابستگی با شدت بیماری در ارتباط است. بر این اساس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مصرف‌کننده‌های داروهای TCA در ابعاد شخصیتی مرتبط با افسردگی، وضعیت بهتری را نشان می‌دهند.

لینک کمکی