فایل رایگان مهندسی سیستم (تحقیق در عملیات) استاد مهدی حمیدی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مهندسی سیستم (تحقیق در عملیات) استاد مهدی حمیدی :

فایل رایگان مهندسی سیستم (تحقیق در عملیات) استاد مهدی حمیدی
فهرستی از مطالب :

تعاریف و آشنایی اولیه با مهندسی سیستم

تعریف مسأله برنامه ریزی خطی و صورت متعارفی آن

شکل استاندارد مسأله برنامه ریزی خطی

حل مسأله برنامه ریزی خطی به روش ترسیمی

تمارین مربوط به مسأله برنامه ریزی خطی به روش ترسیمی

 حل مسأله برنامه ریزی خطی به روش سیمپلکس

تمارین مربوط به مسأله برنامه ریزی خطی به روش سیمپلکس

تکنیک های متغیر فرضی به روش m

تمارین مربوط به روش m

تکنیک های متغیر فرضی به روش دو مرحله ای

تمارین مربوط به روش دو مرحله ای

صورت های مختلف در کاربرد روش سیمپلکس

مسأله دوگان و تحلیل حساسیت

تمارین دوگان

لینک کمکی