فایل رایگان آموزش کاربردی نرم افزار word 2019

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آموزش کاربردی نرم افزار word 2019 :

فایل رایگان آموزش کاربردی نرم افزار word 2019، در قالب فایل pdf در 136 صفحه.


نرم افزار Word از مجموعه Microsoft Office یکی از پرکاربردترین برنامه های کامپیوتری است که این روزها همه به یادگیری آن نیاز دارند.


شما هم اگر تاکنون مهارت های کافی برای کار با نرم افزار ورد را فرانگرفته اید، کتاب الکترونیک آموزش حرفه ای ورد 2019 را دانلود کرده و در زمانی کوتاه به یک متخصص در این زمینه تبدیل شوید.

تکنیک های کار با متن، صفحه بندی و طراحی در ورد از جمله سرفصل های این کتاب آموزشی است. کتاب آموزش حرفه ای ورد 2019 با فرمت PDF و در 136 صفحه برای شما در لینک زیر قرار داده شده است.

فایل رایگان آموزش کاربردی نرم افزار word 2019
فهرست مطالب:
فصل اول ..................................................................................... 1
7 ................................................... Microsoft Word آشنایی با برنامه
8 ........................................... Microsoft Office آشنایی با نسخه 2019
طریقه های دسترسی به برنامه ورد ................................................... 10
14 .................................................................................. File منوی
15 ......................................................................................... Info
18 ......................................................................................... New
18 .......................................................................................... Save
18 ..................................................................................... Save As
18 ...................................................................................... History
19 .......................................................................................... Print
21 ......................................................................................... Share
22 ....................................................................................... Export
22 ........................................................................................ Close
23 .................................................................................. Account
23 ................................................................................. Feedback
23 ............................................................................... Option
19 ............................................................... Home فصل دوم:منوی
20 ............................................................................ Home منوی
20 ............................................................................. Clipboard.1
22 ............................................................... Font.2
24 ........................................................................... Paragraph.3
26 ..................................................................................... Style.4
27 ................................................................................. Editing.5
29 .............................................................. Insert فصل سوم:منوی
30 ............................................................................... Insert منوی
30 ........................................................................... Pages 1. گروه
31 .............................................................................. Table 2.گروه
نحوه درج نمودن جدول ............................................................... 31
جداول ............................................................. 34 Design منوی .a
جداول ............................................................. 36 Layout منوی .b
41 ................................................................... Illustrations 2.گروه
تصویر ............................................................ 42 Format منوی
52 ......................................................................... Add-ins 3.گروه
53 ...........................................................................Media 4.گروه
53 ............................................................................... Link 5.گروه
56 ................................................................... Comments 7. گروه
56 ............................................................. Header & Footer 8.گروه
پاورقی و سر ورقی ............................................... 58 Design منوی .a
61 .............................................................................. Text 9.گروه
63 ...................................................................... Symbols 10 .گروه
65 .......................................................... Design فصل چهارم:منوی
66 ........................................................................... Design منوی
66 .................................................. Document Formatting 1.گروه
67 ........................................................ Page Background 2.گروه
71 ............................................................ Layout فصل پنجم: منوی
72 .......................................................................... Layout منوی
72 .................................................................... Page Setup 1.گروه
77 ................................................................... Paragraph 2.گروه
77 ......................................................................... Arrange 3.گروه
81 .................................................... References فصل ششم: منوی
82 ..........................................................Table of Contents 1.گروه
85 ..................................................................... Footnotes 2.گروه
87 .............................................. Citations & Bibliography 3.گروه
88 ..................................................................... Captions 4.گروه
89 ..................................................................Index 5.گروه
91 ....................................................... Mailings فصل هفتم:منوی
92 ........................................................................ Mailings منوی
92 ........................................................................... Create 1.گروه
95 ............................................................ Start Mail Merge 2.گروه
102 ....................................................... Write & Insert Field 3.گروه
102 ....................................................... Write & Insert Field 4.گروه
102 ................................................................ Finish 5.گروه
103 ......................................................... Review فصل هشتم:منوی
104 ........................................................................... Review منوی
104 ......................................................................... Proofing 1.گروه
106 .......................................................................... Speech 2.گروه
107 ................................................................. Accessibility 3.گروه
107 ................................................................... Language 4. گروه
110 ................................................................... Comments 5.گروه
110 ........................................................................ Tracking 6.گروه
112 ....................................................................... Changes 7. گروه
113 ....................................................................... Compare 8.گروه
115 .......................................................................... Protect 9.گروه
116 .......................................................................... Ink 10 . گروه
117 ................................................................ View فصل نهم:منوی
118 ............................................................................... View منوی
118 ............................................................................. Views 1.گروه
119 ...................................................................... Immersive 2.گروه
119 .................................................................. Learning tools منوی
120 .......................................................... Page Movement 3. گروه
121 ............................................................................ Show 4.گروه
121 ............................................................................. Zoom 5.گروه
122 .......................................................................... Widow 6.گروه
123............................................................................ Macro 7.گروه
123.............................................................. SharePoint 8.گروه
124 .................................................... Help فصل دهم:منوی
125...................................................... Help منوی
فصل یازدهم:میانبر های برنامه ورد ................................ 127
دستورات ویرایش اولیه ......................................................... 128
دستورات ویرایش فونت ............................................................. 128
دستورات مربوط به حرکت نشانگر در نرم افزار ورد ........................... 129
میان برهای محبوب نرم افزار ........................................................ 129
میانبرهای غیر معمول ولی مفید نرم افزار ........................................ 130
دستوراتی که چیزی را درج می کنند ............................................ 13

لینک کمکی