فایل رایگان تحقیق تناسبات در معماری مسکونی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق تناسبات در معماری مسکونی ایران :

فایل رایگان تحقیق تناسبات در معماری مسکونی ایران، شامل 45 صفحه فایل وورد قابل ویرایش از تناسبات در معماری مسکونی ایران.


بخشی از متن:

در این تحقیق ابتدا با تعاریف، انواع و کاربردهای مقیاس آشنا می شویم. در ادامه عناصر و اصول کلاسیک معماری ایران را بررسی می کنیم. سپس پیرامون تناسبات طلایی و انسانی در معماری صحبت می کنیم و پیمون در ایران و کن در ژاپن را معرفی می کنیم، همچنین با لوکوربوزیه و سبک کارش آشنا می شویم و در پایان گذری بر تاریخ معماری و شهرسازی ایران داریم.

یکی از مسائل مهم در شناخت معماری سنتی ایران انقطاع فرهنگ معماری سنتی و پیدایش گونه هایی از فضا های جدید معماری و شهری است که غالبا با فضا های سنتی کاملا متفاوت هستند، چونکه بسیاری از معماران بیش از هر چیز به پدیده های شکلی و بصری اندیشیده اند و بسیاری از مسائل، مباحث و نکات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی را به اندازه کافی مورد توجه قرار نداده اند.

معماری سنتی قبل از پیدایش تکنولوژی و مصالح جدید ساختمانی در تمام نقاط کشور و به هر شکل و به هر کیفیت نوع معماری افقی و با هویت بشمار می رفت که در طی سالیان دراز و قرنهای متمادی مصالح و شیوه های فنی ویژه خود را داشت. این نوع ساخت و ساز بومی بسیار بجا می نمود و به موقع و کاملا ارزنده و منطقی و گاه نیز بس شکوهمند بود و هنوز هم بعنوان یک معماری شریف و برخوردار از مقیاس انسانی دارای همان ارزش و اعتبار است . تحلیل معماری ایرانی نشان می دهد که به رغم کثرت و تنوع و پیچیدگی بناها ، اصول و مفاهیم و الگوهایی در طول زمان به گونه های مختلف در این معماری بکار گرفته شده اند افزون بر آن این نتیجه بدست آمده که تکامل معماری ایران بیشتر بر تعالی اصولی و مفاهیم و الگوهای جدید در جریان نوعی فعالیت هوشمندانه و ماهرانه معماری استوار بوده است. با پذیرش این امر، میتوان در معماری امروز ایران نیز به همان اصول و مفاهیم و الگوها پرداخت و آنها را در جریان یک فعالیت خلاق تکامل بخشید و به پیش برد.


فایل رایگان تحقیق تناسبات در معماری مسکونی ایران
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه
مقدمه
فصل دوم: ادبیات پژوهش
Scale، مقیاس و تناسب
کاربرد مقیاس برای برهم زدن تصورات
استفاده از مقیاس برای بیان مفهوم
اصول کلاسیک معماری ایران
شناخت معماری سنتی ایران
مطالبی پیرامون تناسبات طلایی و انسانی در معماری
تناسب طلایی
تناسبات در یونان
تناسبات انسانی
پیمون در ایران
کن در ژاپن
لوکوربوزیه
گذری بر تاریخ شهرسازی و معماری معاصر ایران
فصل سوم: متدها و روش های جمع آوری اطلاعات
متدها و روش های جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم: نتیجه گیری
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

لینک کمکی