فایل رایگان نقشه های مدار های هیدرولیکی و پنوماتیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقشه های مدار های هیدرولیکی و پنوماتیکی :

فایل رایگان نقشه های مدار های هیدرولیکی و پنوماتیکی، در قالب فایل pdf در 42 صفحه.


در این فایل دانلودی شامل فایل رایگان نقشه های مدار های هیدرولیکی و پنوماتیکی به صورت دستی و با نرم افزار هستش که به صورت pdf برای دانلود گذاشته شده است.

نقشه های مدار ها هم به صورت دستی و هم با نرم افزار طراحی شده
مدار شمار1- مدار پنوماتیکی جک یک کاره را طراحی کنید که با زدن یک دگمه حرکت رفت آن انجام گیرد و با برداشتن از روی دگمه برگردد .

مدار شماره 2- مدار پنوماتیکی جک یک کاره را طراحی کنید که بازدن دو دگمه به صورت همزمان حرکت رفت آن انجام گیرد و با برداشتن دست از روی دگمه یا هر دو دگمه برگردد .

مدار شماره 3- مدار پنوماتیکی جک یک کاره را طراحی کنید که با زدن یک دگمه حرکت رفت آن انجام گیرد و بازدن دگمه دیگر برگردد .

مدار شماره 4- مدار شماره 3 را طوری طراحی کنید که سرعت حرکت رفت قابل تنظیم باشد.

مدار شماره 5- مدار شماره 3 را طوری را طراحی کنید که هم سرعت رفت و سرعت برگشت هر دو قابل تنظیم باشد .

مدار شماره 6- مدار پنوماتیکی جک یک کاره را طراحی کنید که با زدن یک دگمه حرکت رفت آن انجام گیرد و بازدن دگمه دیگر برگردد .
( مدار زیر بار مقاوم نیست)

مدار شماره 7- مدار 6 را طوری طراحی کنید که زیر بار مقاوم باشد .

مدار شماره 8- مدار پنوماتیکی سیلندر دو کاره را طراحی کنید که با استفاده از یک شیر حرکت رفت و برگشت آن فرمان کنترل شود .

مدار شماره 9- مدار پنوماتیکی سیلندر دو کاره را طراحی کنید که با زدن یک دگمه یا یک پدال حرکت رفت آن انجام گیرد و وقتی به انتهای مسیر خود رسید و با دگمه دیگر برگردد .

مدار شماره 10- مدار پنوماتیکی سیلندر دو کاره را طراحی کنید که با زدن یک دگمه حرکت رفت آن انجام گیرد و وقتی به انتهای مسیر خود رسید خود به خود برگردد .


مدار شماره 11- مدار پنوماتیکی سیلندر دو کاره را طراحی کنید که با زدن یک دگمه حرکت رفت آن انجام گیرد و وقتی مطمعاً به انتهای مسیر خود رسید و با زدن دگمه برگردد

مدار شماره 12- مدار پنوماتیکی سیلندر دو کاره را طراحی کنید که با زدن یک دگمه حرکت رفت آن انجام گیرد و با زدن دگمه دیگر برگردد طوری که حرکت رفت قابل تنظیم باشد .

مدار شماره 13- مدار 12 را طوری طراحی کنید که هم سرعت رفت و هم سرعت برگشت قابل تنظیم باشد .

مدار شماره 14- مدار پنوماتیکی سیلندر دو کاره را طراحی کنید که با زدن یک دگمه و یک اهرم حرکت رفت آن انجام گیرد و وقتی به انتهای مسیر خود رسید و با زدن دگمه ای دیگر برگردد .

مدار شماره 15- مدار پنوماتیکی سیلندر دو کاره را طراحی کنید که با زدن یک دگمه حرکت رفت آن انجام گیرد و وقتی مطمعاً به انتهای مسیر خود رسید و با زدن دگمه برگردد .

مدار شماره 16- مدار پنوماتیکی را طراحی کنید که با زدن یک دگمه حرکت رفت جک دو کاره اول انجام گیرد و وقتی به انتهای مسیر خود رسید جک دو کاره دوم حرکت رفت خود را آغاز نماید وقتی جک دوم به انتهای مسیر خود رسید هر دو با هم بر گردند .

مدار شماره 17- مدار پنوماتیکی سیلندر دو کاره را طراحی کنید که با زدن یک دگمه حرکت رفت آن انجام گیرد و با زدن دگمه دیگر برگردد طوریکه سرعت برگشت سریع تر باشد ( از شیر تخلیه سریع استفاده می شود .)

مدار شماره 18- مدار پنوماتیکی سیلندر دو کاره را طراحی کنید که با زدن یک دگمه حرکت رفت آن انجام گیرد و با زدن دگمه دیگر برگردد . فشار رفت طوری آن نصف فشار برگشت باشد .

مدار شماره 19- مدار هیدرولیکی جک 2 کاره ای را طراحی که با استفاده از یک شیر حرکت رفت و برگشت آن فرمان داده شود .

مدار شماره 20- مدار 19 را طوری طراحی کنید که سرعت حرکت رفت و سرعت حرکت برگشت قابل تنظیم باشد .

و ....

لینک کمکی