فایل رایگان انتخاب مسير بهينه زاه آهن با لحاظ نمودن اثر سازه هاي هيدروليکي مسير با روش AHPمطالعه موردي پروژه راه آهن کرمانشاه خسروي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان انتخاب مسير بهينه زاه آهن با لحاظ نمودن اثر سازه هاي هيدروليکي مسير با روش AHPمطالعه موردي پروژه راه آهن کرمانشاه خسروي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق، انتخاب مسیربهینه پروژه راه آهن کرمانشاه خسروی با در نظر گرفتن تاثیر سازه های هیدرولیکی مسیر ساخت می باشد. از روش تحلیل سلسله مراتبی برای این تحقیق استفاده شد. جامعه شامل کارکنان دفتر فنی و کارشناسان پروژه مورد نظر می باشد. به منظور جمعآوری اطلاعات از نظرات کارشناسان در بخش های مختلف پروژه استفاده شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات، مصاحبه با تعدادی از کارکنان پروژه انجام شد. در میان حوزههای شناسایی شده مربوط به گروه شاخصهای مربوط به ملاحظات و شرایط زمین شناسی منطقه اثر یخبندان در منظقه با وزن محاسبه شده 0/19 و تورم و یخبندان با وزن محاسبه شده 0/13 و برودت مسیر با وزن محاسبه شده 0/12 مهم ترین عوامل موثر انتخاب شدند. نتایج حاصل از اعتبارسنجی معیارهای اصلی نشان داد از میان 5 معیار اصلی مورد بررسی، شاخصهای مربوط به زیرسازی با وزن شاخص 0/47 مهم ترین شاخص است. بعد از آن شاخص های مربوط به ملاحظات و شرایط زمین شناسی منطقه و شاخصهای مربوط به دسترسی به منابع هرکدام با مقدار وزن 0/21 عوامل مهم در تعیین مسیر پروژه راه آهن کرمانشاه خسروی بدست آمدند. نتایج نشان داد که کمترین میزان آلفای کرونباخ متعلق به پرسشهای مربوط به مراحل اجرایی سازه با 76 درصد و بیشترین آن مربوط به شرایط زمین شناختی پروژه برابر با 86 درصد محاسبه گردید که نشان دهنده این است که اعتبار شاخصهای تعیین شده و اوزان آنها مورد تایید میباشد

لینک کمکی