فایل رایگان بحرانزايي بافت فرسوده ناشي از زلزله در ايران و ارايه راهکارهاي مناسب مديريت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بحرانزايي بافت فرسوده ناشي از زلزله در ايران و ارايه راهکارهاي مناسب مديريت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

بحران ها در انواع مختلف، به جوامع انسانی آسیب وارد می سازند. از پهنه های حساس از نظر بحرانزایی، بافتهای فرسوده شهری است. بافت هایی که اغلب، منطبق بر ساکنینی با درآمد اندک و به تبع آن، احتمالا با نارضایتی های اجتماعی و آسیب های اقتصادی و اجتماعی بالاتر همراه است، بناها از دوام چندانی برخوردار نیستند، شبکه دسترسی در آنها ضعیف تر بوده و در مجموع، شرایط پایین تری نسبت به سطح متوسط شهر دارند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی بر پایه ی مطالعات اسنادی، به بحرانزایی بافتهای فرسوده در ایران پرداخته و در انتها، پیشنهادهای مدیریتی آن را با تاکید بر پیشگیری، بیان نموده است.

لینک کمکی