فایل رایگان بررسي اثر پسلرزه در تحليل استاتيکي غيرخطي بر اساس انرژي روي سيستم يک درجه آزادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر پسلرزه در تحليل استاتيکي غيرخطي بر اساس انرژي روي سيستم يک درجه آزادي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در تحلیل استاتیکی غیرخطی بر اساس انرژی هر دو منحنی نیاز و ظرفیت با پارامتر انرژی بیان میشوند. با وجود اینکه انرژی ورودی پارامتر مناسبی برای بیان نیاز سازه میباشد، اما این پارامتر متناظر با ماکسیمم پاسخ سازه نبوده و بنابراین معیار مناسبی برای استفاده از منحنی نیاز در تحلیل استاتیکی غیرخطی نمیباشد. بنابراین در منحنی نیاز در تحلیل استاتیکی غیرخطی بر اساس انرژی از مفهوم شبه انرژی استفاده میشود که متناظر با سطح زیر نمودار و متناظر با نقطه نمایانگر ماکسیمم پاسخ سازه در جابهجایی و نیرو میباشد. در تحقیقات گذشته به بررسی اثر پسلرزه در انرژی ورودی سازه پرداخته شده است. در این مقاله به اثر پسلرزه در پارامتر شبه انرژی و همچنین اثر آن در تحلیل استاتیکی غیرخطی بر اساس انرژی پرداخته شده است. برای بررسی پس لرزه های بزرگ پس از آنکه زلزله های اصلی، با توجه به آیین نامه به زلزلهی طرح مقیاس شدند، هر پس لرزه به گونه ای به زلزله های اصلی خود مقیاس میشود که ماکسیمم شتاب پسلرزه با ماکسیمم شتاب زلزله اصلی برابر باشد. در این تحقیق اثر پسلرزه برای سیستم های یک درجه آزادی غیرخطی برای پریودها و شکل پذیری های مختلف بررسی شد. با بررسی نتایج به دست آمده میتوان مشاهده نمود که شبه انرژی، اثرات پسلرزه را با دقت مناسبی اعمال کرده و در نتیجه اثرات پسلرزه در تحلیل استاتیکی غیرخطی بر اساس انرژی قابل مشاهده میباشد.

لینک کمکی