فایل رایگان بررسي جمع شدگي خميري بتن هاي حاوي ميکروسيليس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي جمع شدگي خميري بتن هاي حاوي ميکروسيليس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پدیده خزش در بسیاری از مصالح مورد استفاده در صنعت باعث بوجود آمدن مشکلات بسیار زیادی شده است که گاه با توجه به حساسیت سازههای مورد استفاده، مجبور به تخریب و بازسازی این سازه ها میشوند. حال با توجه به گستردگی استفاده از بتن و رویایی با پدیده خزش در اثر بار ثابت و خشکشدکی بر این آمدیم تا با استفاده از ژل میکروسیلیس با این پدیده مقابله نماییم. براین اساس مقادیری از ژل میکروسیلیس را بتن اضافه نمودیم تا تاثیر این ژل را در پدیده خزش بررسی نماییم. مقادیر 5، 10 و 15 درصد ژل میکروسیلیس را نسبت به وزن نمونه بتن اضافه نمودیم و پس از 21 روز مورد آزمایش خزش قرار دادیم تا تغییرات ارتفاع نمونه مورد بررسی قرار گیرد. سپس نمونه هایی با مقدار 10 درصد ژل میکروسیلیس پس از 7 و 14 روز نیز مورد آزمایش قرار گرفتند تا اثر گذشت زمان بر آنها مشخص شود. نمونه های مورد آزمایش در پدیده خزش از لحاظ مقاومت فشاری نیز بررسی شدند یعنی در کنار هرکدام از نمونه های آماده شده استوانه ای، یک نمونه مکعبی نیز آماده شده تا مقاومت فشاری آن بدست آید. برای بدست آوردن روندی در مصرف ژل و چگونگی تغییر رفتار نمونه ها، 3 مقدار ژل به نمونه های بتنی اضافه شد و نمونه های شاهد (بدون اضافه نمودن ژل) برای مقایسه بهتر در تاثیر ژل مورد آزمایش مقاومت فشاری تکمحوره و خزش قرار گرفت. نتایج اضافه نمودن مقدار ژل میکروسیلیس درون نمونه بتنی نشان دهنده کاهش پدیده خزش درون نمونه میباشد. مقادیر 5،10 و 15 درصد ژل میکروسیلیس درون نمونه باعث افزایش مقاومت تک محوره نمونه ها شده است. تمام نمونه ها تحت اثر بار ثابت قرار داشتند.

لینک کمکی