فایل رایگان بررسي رفتار ورقه اي پرکننده فولادي در محل اتصالات قاب هاي خمشي مقاوم لرزهاي فولادي در برابر خرابي پيشروندهي حاصل از حذف ناگهاني ستون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رفتار ورقه اي پرکننده فولادي در محل اتصالات قاب هاي خمشي مقاوم لرزهاي فولادي در برابر خرابي پيشروندهي حاصل از حذف ناگهاني ستون :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

ایمنی سازه ها و اطمینان از پایداری آنها در برابر حوادث پیشبینی نشده، همواره به عنوان یک رویکرد اصلی در طراحی سازه ها مطرح بوده است. یکی از مسائلی که در دهههای اخیر در بحث پدافند غیرعامل، توجه مهندسین را به خود جلب کرده است، پایداری سازهها در برابر خرابی های پیشرونده میباشد. خرابی پیشرونده پدیدهای است که در آن وقوع یک حادثه غیرمعمول، سبب بروز آسیب موضعی در یک یا چند المان باربر شده و ساختمان به شکل نامتناسبی دچار فروریزش جزئی و یا کلی میگردد. این پدیده میتواند در اثر عوامل طبیعی و یا انسانی، ازجمله خطای طراحی یا ساخت، انفجار گازها یا بمب، برخورد هواپیما یا وسائل نقلیه و غیره رخ دهد. به منظور بررسی ساز و کار خرابی پیشرونده و یافتن راه حلی برای افزایش مقاومت سازه ها، راهکارهای مختلفی در آیین نامه های مطرح شده است که یکی از پرکاربردترین آنها روش مسیربار جایگزین میباشد. از این روی، در این پژوهش پتانسیل خرابی پیشرونده قابهای خمشی فولادی مقاوم در برابر زلزله، با حذف ناگهانی یک ستون اختیاری و به روش مسیر بار جایگزین ارزیابی شده است و با توجه به اینکه اتصالات در قاب های خمشی از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. در گام بعد، برای تقویت سازه ها در برابر خرابی پیشرونده، سازه های مدل شده با ورقه ای فولادی مثلثی در محل اتصالات مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز به کمک روش تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون قائم با استفاده از آنالیز المان محدود غیرخطی در نرمافزار آباکوس انجام شده است و در نهایت با مقایسه نمودارهای پوش قاب اولیه و قاب تقویت شده، عملکرد ورقه ای پرکننده مثلثی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان میدهد که استفاده از ورقه ای پرکننده فولادی در کاهش پتانسیل خرابی پیشرونده قابهای خمشی موثر هستند.

لینک کمکی