فایل رایگان بررسي ميزان مصرف انرژي حرارتي در سيستم هاي اجرا شده با قالب هاي عايق ماندگار وقالب هاي فلزي: مطالعه موردي منطقه ويژه پارس جنوبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان مصرف انرژي حرارتي در سيستم هاي اجرا شده با قالب هاي عايق ماندگار وقالب هاي فلزي: مطالعه موردي منطقه ويژه پارس جنوبي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی مقایسه سیستم های اجرا شده با قالب های عایق ماندگار و قالب های فلزی (منطقه ویژه پارس جنوبی) پرداخته شده است. تحقیق حاضر کاربردی از نوع توصیفی میباشد. ابزار گرد آوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه ای که پس از بررسی پیشینه تحقیق و مصاحبه با صاحب نظران در منطقه، تهیه و بین 59 نفر از مهندسین و مسئولین پروژه های ساختمانی در منطقه ویژه پارس جنوبی در شش ماهه اول 1397 توزیع و جمع آوری شده برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارspss استفاده شده است روایی آن بر مبنای دیدگاه خبرگان، اساتید و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 0,85 شده است همچنین از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال بودن داده ها و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از قالب ماندگار در صرفه جویی انرژی می تواند کارآمد باشدو ترتیب اولویت بندی در مقایسه باقالب سنتی -1 اتلاف انرژی در ساختمانها- 2 شکل پذیری و وزن سازه ای -3 دوام در برابر شرایط محیطی -4 سهولت اجرا در منطقه پارس جنوبی می باشد.

لینک کمکی