فایل رایگان بررسي نسبت ارتفاع به قطر متفاوت سيلوها تحت نيروهاي وارده، ضمن تعيين ضريب اطمينان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نسبت ارتفاع به قطر متفاوت سيلوها تحت نيروهاي وارده، ضمن تعيين ضريب اطمينان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

سیلو یک سازه کشاورزی است که برای ذخیره سازی دانه مورد استفاده قرار میگیرد. در گذشته، سازه سیلو به علت طراحی نامناسب و خطرات آسیب دیده یا سقوط کرده اند. سیلوها باید در برابر بارهای وارده طراحی شوند. در این پژوهش، مدلسازی المان محدود سیلو توسط نرم افزار SAP2000، برای تجزیه و تحلیل آن و بررسی نسبت ارتفاع به قطر سیلوهای فلزی تحت بارهای وارده، ضمن تعیین ضریب اطمینان سیلوی مبنا با نسبت H/D=1.5 مورد بررسی قرار میگیرد. با افزایش نسبت ارتفاع به قطر در مدل های سیلو حداکثر تنش وارد شده به سازه افزایش می یابد، که این مقدار در محدوده وسط سیلو رخ میدهد . همچنین، با افزایش ارتفاع سیلو جابجایی افزایش یافته و حداکثر جابجایی در مدل با ارتفاع بلندتر رخ داده است. این مقدار نیز با افزایش ارتفاع، در محدوده وسط سیلو رخ میدهد. در مدل سیلوی با نسبت H/D=1.5، ضریب اطمینان به دست آمده بیشتر از 1 میباشد. پس، این مدل در برابر واژگونی مقاوم است.

لینک کمکی