فایل رایگان تاثير فشار آب حفرهاي خاکريز بر جابه جايي لرزهاي ديوار حائل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير فشار آب حفرهاي خاکريز بر جابه جايي لرزهاي ديوار حائل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این تحقیق به منظور اثر فشار آب حفره ای خاکریز بر جابهجایی لرزهای دیوار حائل در زمان زلزله دو نوع دیوار حائل مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا دیوار حائل ساحلی از نوع چند بلوکی که معمولا در شدیدترین حالت نفوذ آب قرار دارد و اثر فشار آب حفره ای در خاکریز و جابهجایی لرزهای آن می تواند تحت شرایطی برای دیگر دیوارهای حائل نیز مدلسازی شود. در ادامه دیوار حائل خاک مسلح که یکی از پرکاربردترین و اقتصادی ترین دیوارهای حائل در پروژه های مختلف عمرانی است مورد ارزیابی قرار می گیرد. بررسی دیوار حائل ساحلی چند بلوکی به روش تحلیل تنش موثر و به صورت تحلیل عددی و استفاده از نتایج آزمایش های میز لزران، سانتریفیوژ (شتاب گریز از مرکز ) و از همه مهمتر استفاده از شتاب نگاشت و تاریخچه چند زلزله مهم در شهر های بندری که در آن ها خسارات شدیدی به دیوارهای ساحلی وارد آمده بود؛ انجام شده است. در دیوار حائل پنلی با خاک مسلح از آزمایش سانتریفیوژ برای اعمال شتاب به نمونه و شبیه سازی لرزه ای استفاده شده است. این آزمایش اثر زهکشی که منجر به زائل شدن سریع فشار آب حفره ای اضافی در زمان زلزله و جابه جای دیوار در حالت های تراوش آب زیرزمینی به خاکریز و همچنین بارندگی های شدید و کوتاه مدت را مورد ارزیابی قرار داده است. در نهایت اثر فشار آب حفره ای خاکریز بر جابه جایی لرزه ای دیوار حائل در زمان زلزله با استنتاج از نتایج و یافته های دو تحقیق بررسی میشود.

لینک کمکی