فایل رایگان تاثير ميان قاب هاي فولادي ناقص در کاهش پتانسيل خرابي پيش رونده ي حاصل از حذف ناگهاني ستون در قابهاي خمشي فولادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير ميان قاب هاي فولادي ناقص در کاهش پتانسيل خرابي پيش رونده ي حاصل از حذف ناگهاني ستون در قابهاي خمشي فولادي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

خرابی پیشرونده پدیدهای است که در آن، قسمت اعظمی از یک سازه در اثر خرابی کوچک از بین میرود. اخرا،ی روشهای مختلفی در تحقیقات و آیین نامه های طراحی برای بررسی این پدیده ارائه شده است و یکی از این روشهای پرکاربرد طراحی مسیر بار جایگزین است. مشکل اصلی پدیده خرابی پیشرونده نامتناسب بودن میزان خرابی نهایی با علت و گسیختگی اولیه میباشد. بررسی ساز و کار خرابی پیشرونده به منظور یافتن راه حلی برای افزایش مقاومت سازه ها و کاهش پتانسیل گسیختگی پیشرونده، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. از این روی، ارزیابی رفتار میانقاب ها در برابر این پدیده، ضروری به نظر میرسد. بنابراین، تاثیر میانقاب های فولادی در کاهش پتانسیل خرابی پیشرونده، قابل تامل میباشد. برای رسیدن به این هدف، پتانسیل خرابی پیشرونده در قابهای خمشی فولادی با حذف اختیاری یک ستون ارزیابی گردیده است و تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون قائم با استفاده از آنالیز المان محدود غیرخطی در نرم افزار آباکوس انجام شده است. عملکرد سازه ها با ورقه ای پرکننده ناقص بررسی شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان میدهد که میان قابهای فولادی ناقص در کاهش پتانسیل خرابی پیشرونده قابهای خمشی موثر هستند.

لینک کمکی