فایل رایگان تحليل ترک در سدهاي وزني بتني با استفاده از نرم افزار Abaqusمطالعه موردي سد تنظيمي انحرافي گتوند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل ترک در سدهاي وزني بتني با استفاده از نرم افزار Abaqusمطالعه موردي سد تنظيمي انحرافي گتوند :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

ترک در سدهای بتنی وزنی اصلی ترین عامل آسیب رساندن به این سازه ها است. با توجه به حساسیت موضوع ترک خوردگی در سدهای بتنی و عدم دقت کافی روش های مرسوم که قادر به پیش بینی دقیق نحوه گسترش ترک در سدهای بتنی نمی باشند، نیاز به انجام آنالیز کامل و دقیق در مورد رفتار ترک در این سدها با استفاد از روش های جدید و پیشرفته ای مانند تئوری مکانیک شکست احساس می گردد. با توجه به حساسیت موضوع ترک خوردگی در سدهای بتنی، و همچنین با توجه به اینکه در گذشته رفتار سد گتوند در اثر ترک خوردگی مورد مطالعه قرار نگرفته است، در این مطالعه، به بررسی رفتار سد تنظیمی گتوند در اثر ترک خوردگی پرداخته شده است. برای مدلسازی این پژوهش از نرم افزار آباکوس استفاده شده است. پارامترهایی که بعنوان متغیر در نظر گرفته شده اند شامل: طول متغیر برای ترک و ارتفاع آب متغیر و اثر وجود بار کامیون می باشند. در مورد تاثیر طول ترک نتایج نشان میدهد که افزایش طول ترک باعث افزایش مقادیر جابجایی، تنش و عکس العمل های تکیه گاهی در سد شده است. مقدار حداکثر عکس العمل تکیه گاهی در مدل با طول ترک 200 سانتیمتر، 5 درصد بیشتر از مدل با طول ترک 100 سانتیمتر و برابر با 8+1167E نیوتن است. نتایج نشان می دهد که با افزایش ارتفاع آب، جابجایی افقی سده بیشتر می شود، این مقدار برای ارتفاع آب 17 متر برابر با 0 / 031 و برای ارتفاع آب 5 متر برابر با 0 / 025 متر است. همچنین در حالتی که کامیون با بار 10 تن وجود داشته باشد، در مقایسه با حالت بدون بار کامیون، سد شرایط بحرانی تری را تجربه می کند.

لینک کمکی