فایل رایگان توسعه روش طراحي پلاستيک براساس عملکرد در قاب هاي مهاربندي شده واگرا با تير پيوندTMDافقي با درنظر گرفتن ميراگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توسعه روش طراحي پلاستيک براساس عملکرد در قاب هاي مهاربندي شده واگرا با تير پيوندTMDافقي با درنظر گرفتن ميراگر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

بسیاری از کشورها برای طراحی ساختمانها در برابر بارهای ناشی از زلزله آیین نامه های ویژهای دارند. در این آیین-نامه ها، پارامترهایی مانند شرایط ساختگاه، لرزه خیزی محل ساخت، اهمیت ساختمان و نوع سازه ساختمان از عوامل تاثیرگذار است. برای در نظر گرفتن این پارامترها در تعیین و توزیع نیروهای ناشی از زلزله ضرایب خاصی معرفی شده که نگرش به این ضریبها در آیین نامه های مختلف، متفاوت است. در بیشتر این آیین نامه ها، محاسبه و توزیع برش پایه بر اساس آنالیزهای الاستیک استوار می باشد. این مساله، رفتار واقعی سازه را تحت اثر زلزله های شدید در نظر نمی گیرد. برای بهبود این مساله، در این مقاله یک روش جدید که اثر رفتار پلاستیک سازه را در توزیع نیروی زلزله در ارتفاع لحاظ می نماید، استفاده شدهاست. به این روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد (PBPD) اطلاق میشود. تمرکز اصلی این تحقیق بررسی عملکرد قاب مهاربندی شده واگرا با پیوند افقی (H-EBF) با درنظر گرفتن میراگر TMD می باشد که توزیع بار جانبی در طراحی آن بر اساس استاندارد 0022 ایران و روش PBPD انجام شدهاست، لازم به ذکر است طراحی قاب ها بر اساس روش ظرفیت میباشد. بررسی نتایج نشان میدهد که در قابهای طراحیشده به روش PBPD، تعداد مفصلهای پلاستیک بیشتر تشکیل شده و تسلیم در ارتفاع ساختمان توزیع شده است.

لینک کمکی