فایل رایگان ارائه يک چارچوب مبتني بر شبيه سازي ترکيبي براي مدلسازي و تحليل ريسک هاي پروژه هاي فناوري اطلاعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه يک چارچوب مبتني بر شبيه سازي ترکيبي براي مدلسازي و تحليل ريسک هاي پروژه هاي فناوري اطلاعات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با توسعه کاربرد فناوری اطلاعات، تعداد پروژه های در حال اجرا در این حوزه نیز افزایش مییابد. پروژه های فناوری اطلاعات از پروژه های پرریسک محسوب میشوند. مدیریت ریسک شامل گامهای شناسایی ریسکها، تحلیل کیفی و کم6ی ریسکها، و برنامه ریزی پاسخ به آنها است. اغلب تکنیکهای مدیریت ریسک، ریسکها را به صورت مستقل در نظر میگیرند. در تخمین احتمال وقوع ریسکها، در تخمین اثرات آنها، و در ارزیابی اثرات پاسخها، ریسکها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرند. در این مقاله یک چارچوب برای ارزیابی اثرات ریسکها و اثرات پاسخها ارائه شده است. یک مدل پویاشناسی سیستم برای شبیه سازی پیشرفت هر پروژه در نظر گرفته شده است. همچنین برای ریسکها احتمال وقوع در نظر میگیرد و با شبیه سازی مونت کارلو، اثر وقوع هر ریسک را بر عملکرد پروژه برآورد میکند. بنابراین رویکرد پیشنهادی این مقاله، شبیه سازی ترکیبی است. تحلیلها نشان میدهند که اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سیاستهای مواجهه با عدم قطعیتهای پروژه، میتواند متفاوت باشد و لذا ساختار تیمهای راهبری پروژه و فرایندهای مواجهه با عدم قطعیتها باید به گونه ای طراحی شوند که نگرش بلندمدت و جامعی را اعمال کنند.

لینک کمکی