فایل رایگان تحليل پويايي هاي بلندمدت يکپارچگي سيستمهاي فتوولتائيک پراکنده با سيستم قدرت: يک مدل علت و معلولي مبتني بر تعاملات ذينفعان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل پويايي هاي بلندمدت يکپارچگي سيستمهاي فتوولتائيک پراکنده با سيستم قدرت: يک مدل علت و معلولي مبتني بر تعاملات ذينفعان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر، استفاده از سیستمهای فتوولتائیک به عنوان یکی از منابع تجدیدپذیر برای تولید برق در سراسر جهان به سرعت رو به افزایش است. ایران نیز به دلیل بهره مندی از تابش بالای خورشید و چالشهای زیست محیطی و اقتصادی ناشی از سوختهای فسیلی، به دنبال افزایش استفاده از سیستمهای فتوولتائیک است. نفوذ سیستمهای فتوولتائیک پراکنده به سیستم قدرت میتواند اثرات مثبت و منفی بر اهداف ذینفعان سیستم قدرت داشته باشد. در این پژوهش متغیرهای کلیدی مرتبط با اهداف ذینفعان سیستم قدرت شامل جامعه به عنوان مصرف کننده، سرمایه گذاران خصوصی و دولتی، بهره بردار شبکه و دولت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی استخراج و تحلیل میشود. سپس با بررسی روابط متغیرها در سیستم واقعی و مرور ادبیات موضوع، یک نمودار علت و معلولی جامع ارائه میشود. مدل در بازه زمانی 30 ساله برای استان یزد شبیه سازی و اعتبار آن از نظر ساختاری و رفتاری بررسی میشود. در پایان، با تحلیل اثر پارامترهای سیاستی شامل قابلیت اطمینان معیار، استفاده از خودروهای الکتریکی، و ظرفیت ذخیره سازهای متمرکز بر رفتار مدل، پیشنهادهایی برای بهبود سیستم ارائه میشود. مدل پیشنهادی به سیاستگذاران کمک میکند تا نتایج تصمیمات بلندمدت خود در ارتباط با توسعه فتوولتائیک را بر جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی مشاهده و تحلیل کنند.

لینک کمکی