فایل رایگان تحليل پويايي هاي تراکنش کانالهاي بانکداري الکترونيک: مدلي مبتني بر رويکرد پويايي شناسي سيستم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل پويايي هاي تراکنش کانالهاي بانکداري الکترونيک: مدلي مبتني بر رويکرد پويايي شناسي سيستم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

رضایتمندی مشتریان بانکها از سرعت و کیفیت خدمات ارائه شده در بانکداری الکترونیک و همچنین کاهش هزینه های عملیاتی بانکها بخشی از مزایای ملموس بانکداری الکترونیک میباشد. بانکها خدمات خود را از کانالهای مختلف بانکداری الکترونیک به مشتریان عرضه نموده و با انجام تراکنش، یک خدمت ارائه میگردد. علاوه بر مزایای ملموس بانکداری الکترونیک، تراکنش های بانکداری الکترونیک یک منبع بالقوه مناسب برای کسب گونه ای از درآمدهای بانک که اصطلاحا0 درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع نامیده میشود، می باشند. شناسایی عوامل موثر بر پذیرش یک کانال و همچنین تحلیل سهم تراکنش ها در هر کانال به منظور توسعه هدفمند آن باهدف نیل به درآمد بیشتر، یک مسئله بسیار مهم برای یک بانک میباشد. تحقیق حاضر بر تحلیل تراکنشهای کانالهای متداول خدمات بانکداری الکترونیک شامل موبایل، اینترنت، دستگاه خودپرداز و پایانه فروش در نظام بانکی کشور تمرکزیافته است. به منظور تحلیل سیستمی عوامل موثر و روابط فیمابین و همچنین امکان ارزیابی سیاستهای مختلف، از روش پویاییشناسی سیستمها و ساخت مدل شبیه سازی در بازه زمانی 1390 تا 1404 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که سهم تراکنش موبایل بانک در طول افق زمانی تحقیق از حدودا0 صفر درصد به حدودا0 دو و نیمدرصد، سهم تراکنش اینترنت بانک از حدودا0 یک درصد به حدودا0 سه و نیم درصد، سهم تراکنش دستگاه خودپرداز از حدودا70 0درصد به حدودا60 0 درصد و سهم تراکنش پایانه فروشاز حدودا30 0 درصد به کمتر از 35 درصد خواهد رسید. همچنین مدل به هر سه سیاست بهبود کانال، افزایش اثربخشی تبلیغات و افزایش دسترسی حساس بوده و این سیاستها میتوانند موجب افزایش نسبت پذیرش خدمات گردند. از میان کانالهای موردبررسی، موبایل و اینترنت با توجه به روند صعودی در آینده، میبایست مدنظر مدیران ارشد بانکها قرار گیرند، همچنین سیاست افزایش اثربخشی تبلیغات به عنوان یک راهکار اثربخش برای این کانالها معرفی میگردد.

لینک کمکی