فایل رایگان چگونگي کاهش هزينه مگا پروژه ها با پياده سازي مديريت فصل مشترک موثر با رويکرد پويايي هاي سيستم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چگونگي کاهش هزينه مگا پروژه ها با پياده سازي مديريت فصل مشترک موثر با رويکرد پويايي هاي سيستم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

امروزه در جهان بسیاری از مگا پروژه ها شامل چندین پیمانکار و گروه های اجرایی با فعالیتها و محدوده کاری زیاد و با گستردگی جغرافیایی محل اجرای پروژه ها، تنوع مشاوران، سازندگان، تامین کنندگان مواد، تجهیزات و خدمات همچنین طیف عظیمی از ذینفعان داخلی و خارجی میباشند که چالشهای آن اساسا0 با یک پروژه تنها متفاوت بوده و افرایش هزینه ها نیز اغلب به عنوان عاملی بالقوه تاثیری مستقیم بر اهداف پروژه دارند و ازجمله چالشهای بزرگ مگا پروژه ها ارتباط پیچیده فعالیتهای داخلی، وجود تداخل بین فازهای مختلف پروژه و عدم شفافیت فعالیتها است که عدم تعیین تکلیفهای محدوده کاری در فصل مشترک بین بخش مختلف یک مگا پروژه محل ایجاد مسئله بوده و درنتیجه عدم ایجاد هماهنگی و تعامل بین گروه های مختلف کاری و عدم اهمیت به مدیریت فصل مشترک منجر به وجود آمدن فعالیتهای کاری نامشخص و پنهانی که از ابتدای پروژه شناسایی نشدهاند گردیده و بروز آنها در انتهای پروژه تاخیر زیاد، دوباره کاریها و افزایش هزینه ها را به دنبال دارد لذا ضرورت کاربرد دانش مناسب، فرآیندها، مهارتها، ابزار و تکنیکها، میتوانند اثر مهمی بر موفقیت مگا پروژه ها داشته باشند. در این تحقیق بنا بر داده های مربوط به تغییرات، افزایش هزینه و زمان در محدوده فعالیتهای کاری فصل مشترک مطالعه موردی یک مگا پروژه که به دسته سیستمهای پویای پیچیده تعلق دارد با استفاده از تحلیل پویای سیستم، بررسی کامل رفتار دینامیک مدل و رفتار مرجع متغیرهای کلیدی موثر در بروز مسئله، شبیهسازی سیستم و سپس تست مدل و اطمینان از صحت عملکرد مدل، طراحی سیاستهای کلان سازمان شامل طرح بهبود سیاست مناقصه و نحوه انتخاب پیمانکاران و طرح مدیریت فصل مشترک موثر به منظور شناسایی و شفاف سازی زودهنگام فعالیتهای پنهان در مگا پروژه ها برای کاهش هزینه ها و چالشها و بهبود ساختار مطلوب و عملکرد مگا پروژه موردتوجه قرار داده شده است.

لینک کمکی