فایل رایگان شناسايي روابط ديناميکي سرمايه فکري مراکز دانش بنيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي روابط ديناميکي سرمايه فکري مراکز دانش بنيان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

توجه به مقولات یادگیری و دانش به عنوان هسته رشد کشورها باعث شکل گیری اقتصاد مبتنی بر دانش می شود. در این نظام اقتصادی تعامل و حمایت بازیگران مختلف اقتصادی با مراکز دانش بنیان و استفاده موثر و کارآمد از ظرفیت های دانشی5 باعث خلق نوآوری های در فرآیند و محصول و در نتیجه افزایش بهره وری ملی می شود. این درحالی است که رویکرد حمایتی دولت در مواجه با مراکز دانش بنیان انجام تحقیقات پیشگیرانه و تدوین استانداردهای مرتبط می باشد. اما از آنجا که سهم دارایی های نامشهود و سرمایه فکری نقش تعیین کننده ای در خلق مزیت رقابتی مراکز دانش بنیان دارد. این مقاله با انتخاب یکی از بزرگترین مراکز دانش بنیان کاربردی کشور و استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها بدنبال شناسایی اجزای سرمایه فکری و شاخص های اندازه گیری آن در مراکز دانش بنیان است تا بامدلسازی روابط دینامیکی و درک رفتار گذشته و حال مرکز، سناریوها سیاست های اجرایی مناسب را به مدیران و تدوین کنندگان استراتژی پیشنهاد دهد. نتایج بدست آمده بیانگر این است که با اجرای سناریوی رقابت پذیری و کاهش وابستگی به منابع دولتی، اعمال سیاستهای توسعه منازبع اطلاعاتی و توسعه آموزش های ترویجی می تواند کارایی مرکز را بصورت مثبت افزایش دهد.

لینک کمکی