فایل رایگان گزارش کارآموزی شركت سهامی مخابرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش کارآموزی شركت سهامی مخابرات :

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
فایل رایگان گزارش کارآموزی شركت سهامی مخابرات
فهرست مطالب

بخش اول : شرکت مخابرات

الف:کلیات

- تاریخ تأسیس شرکت:

- شخصیت حقوقی شرکت:

- اهداف کلان شرکت:

- مأموریت:

- سیاستها و خط مشی:

- ارکان و تشکیلات کلی شرکت:

- ترکیب مجمع عمومی:

- ترکیب هیأت مدیره و مدیر عامل:

ج:اساسنامه شرکت ارتباطات

فصل اول : کلیات

فصل دوم:موضوع فعالیت و وظایف شرکت

فصل سوم: ارکان شرکت

فصل چهارم: امور مالی

د:اهم وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت

ه:چارت سازمانی

و:توانمندی های فنی و تجهیزاتی شرکت مخابرات

مراکز تلفنی:

-مراکز شهری

-مراکز بین شهری

-مراکز بین الملل

ز:سیستم های انتقال

- فیبر نوری

فیبر نوری در ایران

مهمترین پروژه های فیبرنوری ایران

- پروژه TAE

2- پروژه جاسک –فجیره

- پروژه فیبرنوری برنامه پنج ساله اول، دوم و سوم

- مایکروویو

ح:کدهای خدماتی - کدهای خدماتی شهری

- کدهای خدمات بین شهری

-رومینگ بین الملل

ط:فناوری جدیدی:عملکرد شرکت ارتباطات زیر ساختالف:كلیات

تاریخ تأسیس شرکت:
شركت سهامی مخابرات استان تهران همانند سایر شركتهای مخابراتی استانها در راستای سیاست تمركز زدایی و براساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسیس شركت مخابرات ایران مصوب 6/2/73 مجلس شورای اسلامی و مطابق با اساسنامه مصوب 1/11/74 كمیسیون مربوطه درمجلس كه درتاریخ 11/11/74 توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد به مدت نامحدود تأسیس گردید و آغاز به كار نمود.

شخصیت حقوقی شرکت:
این شركت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است و وابسته به شركت مخابرات ایران می باشد.

اهداف کلان شرکت:
·ایجاد ، توسعه و حفظ تفاهم با مشترکین و متقاضیان تلفن ثابت و خدمات ارتباطی استان تهران

·کمک به ارتقاء سطح آموزش و انگیزه های کاری و سازمانی کارکنان با محوریت مسئولیت پذیری و ارتقای سطح بهره وری.

مأموریت:
مأموریت شرکت مخابرات استان تهران علاوه بر تأمین و توسعه ارتباطات و خدمات تلفن ثابت شامل:

· تکمیل واجرای هرچه سریعتر شبکه ملی مرتبط با استان تهران

· توسعه شبکه های زیرساخت ارتباطی استان مبتنی بر فیبرنوری

· تسهیل ارائه خدمات به شرکتهای عرضه کننده خدمات ICT

· تسریع روند اصلاح ساختار آزادسازی و خصوصی سازی

· جذب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت گسترده

· بهبود خدمات توسط رقابت و تقلیل قیمتها

·آموزش همگانی به منظور نهادینه ساختن فرهنگ استفاده بهینه از امکانات ارتباطی استان می باشد.

سیاست ها و خط مشی:
سیاست ها و خط مشی شرکت مخابرات استان تهران به شرح ذیل می باشد:

· ارتقاء شاخصهای ارتباطی

· همکاری وهماهنگی با سایر شرکتهای مخابراتی استانها

· حداکثر بهره برداری از توانمندیها و تولیدات داخلی

· ایجاد محیط اقتصادی رقابتی و پویا در بخش مخابرات

· ارتباط دهی کلیه مشترکین و سازمانها در شهرهای استان به شبکه اینترنت

·ایجاد ارتباط ساختاری بین بخشهای خدمات مخابراتی استان و مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی داخلی به منظور بهره گیری مستمر از فناوری پیشرفتهارکان و تشکیلات کلی شرکت:
شركت سهامی مخابرات استان تهران دارای اركان زیراست:

· مجمع عمومی

· هیأت مدیره ومدیرعامل

· بازرس (حسابرس)

ترکیب مجمع عمومی:
مجمع عمومی شركت سهامی مخابرات استانها از صاحبان سهام مخابرات بشرح زیرتشكیل می شود.

· وزیر پست وتلگراف وتلفن (رئیس مجمع عمومی)

· رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شركت مخابرات ایران (عضومجمع)

· اعضای هیأت مدیره شركت مخابرات ایران (اعضای مجمع)

ترکیب هیأت مدیره و مدیر عامل:
هیأت مدیره شركت سهامی مخابرات استان تهران از یك نفر رئیس كه سمت مدیرعامل را نیز دارد و دو عضو اصلی ویك عضو علی البدل تشكیل می گردد. اعضاء و رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شركت توسط رئیس مجمع عمومی (وزیر پست وتلگراف وتلفن) برای مدت 2 سال منصوب می شوند و تا اعضاء و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل جدید انتخاب نشده اند در سمت خود باقی می مانند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است.

وظیفه بازرس(حسابرس)شركت برعهده سازمان حسابرسی است كه در اجرای قانون تشكیل سازمان حسابرسی و اساسنامه آن اقدام می نماید.

ب:تاریخچه مخابرات

تاریخچه تشكیل شركت طرح و توسعه شبكه‌های مخابراتی و تغییر نام آن به شركتارتباطات زیرساخت در سال 68 اساسنامه جدید شركت با عنوان شركت طرح و توسعه تلفنایران در مجمع عمومی فوق العاده تصویب شد.

در سال 78 با هدف متمركز كردن فعالیت‌های مخابراتی در طراحی و اجرای شبكه‌هایمخابراتی داخل و خارج از كشور و اصلاح بخشی از اساسنامه و تغییر نام شركت سرانجامدر جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 15/10/78 اساسنامه جدید مورد تصویب قرارگرفت و نام آن به شركت طرح و توسعه شبكه‌های مخابراتی تغییر نام یافت.

نهایتاً براساس مصوبه شماره 76016/1901 شورای عالی اداری در تاریخ 24/4/82 شركتسهامی طرح و توسعه شبكه‌های مخابراتی به شركت ارتباطات زیرساخت تغییر نام دادهشد.

ج:اساسنامه شركت ارتباطات

فصل اول : كلیات
ماده 1- شركت سهامی طرح و توسعه تلفن ایران با اصلاح اساسنامه و وظایف به « شركت ارتباطات زیر ساخت» تغییر نام می یابد و در قالب شركت تابع شركت مخابرات ایران ( مادر تخصصی) ساماندهی شده و از این پس در این اساسنامه شركت نامیده می شود.

ماده 2- تعریف شبكه ارتباطات زیر ساخت: شبكه ارتباطات زیر ساخت عبارت است از مجموعه سیستم های مخابراتی از قبیل: مراكز مایكروویو بین شهری و بین الملل، شبكه اصلی فیبر نوری، ایستگاه های زمینی ماهواره مخابراتی مرتبط با زیر ساخت، مراكز سوئیچ راه دور (SCPC) و بین الملل (ISC) است كه تأمین ظرفیت انتقال و راه یابی و ترافیك بین شهری و بین الملل مورد نیاز متقاضیان و اپراتورهای شبكه های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی را بر عهده دارد.

ماده 3- اهداف شركت به شرح زیر اصلاح می گردد.

اهداف تشكیل شركت: مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره برداری شبكه ارتباطات زیر ساخت كشور و ارائه خدمات ارزش افزوده آن می باشد كه با استفاده از فناوری های جدید ارتباطی در قالب طرح ها و برنامه های مصوب و همچنین كارگزاری شركت مخابرات ایران (مادر تخصصی)در زمینه نظارت، تصویب طرح های جامع مخابراتی و تدوین استانداردها با تصویب مجمع عمومی شركت تحقق می یابد.

ماده4- مركز شركت تهران است.

ماده5- شركت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شركت سهامی (خاص) اداره می شود این شركت استقلال مالی داشته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع این اساسنامه می باشد.

ماده6- مدت شركت نامحدود است.

ماده 7- سرمایه شركت دو هزار میلیارد ریال است كه به بیست میلیون سهم صد هزار ریالی با نام تقسیم شده كه شامل اموال و دارائی های شركت از محل واگذاری توسط شركت مخابرات ایران تأمین و تماما متعلق به شركت اخیر است.

تبصره- از تاریخ ابلاغ اساسنامه شركت، حداكثر به مدت یك سال، نیروی انسانی" مستقر در حوزه ستادی شركت مخابرات ایران" تأسیسات، لوازم و تجهیزات، حقوق، مطالبات، دیون و تعهدات و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شركت مذكور در حوزه مربوط به امور ارتباطات زیر ساخت، به شركت منتقل می شود و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به درخواست شركت مخابرات ایران اسناد مالكیت اراضی و املاك مورد انتقال در دفاتر مربوط را به نام شركت اصلاح مینماید.

فصل دوم:موضوع فعالیت و وظایف شركت
ماده8- وظایف شركت كه در ماده 5 اساسنامه سابق آمده به شرح زیر اصلاح و تبیین می گردد:

·تهیه و تدوین طرح های جامع در زمینه شبكه ارتبطات زیر ساخت براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط.

·بازاریابی،تأسیس،توسعه،بهسازی،اجرا،نگهداری و بهره برداری،همچنین نظارت و مدیریت شبكه ارتباطات زیرساخت كشور.

لینک کمکی