فایل رایگان گزارش کارآموزی نیروگاه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش کارآموزی نیروگاه ها :

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
مصرف داخلی نیروگاه :
انرژی لازم جهت تغذیه مصارف داخلی نیروگاه از جمله موتور پمپ های روغنی و آب روغن و سوخت و فن های مختلف و غیره از انرژی تولیدی خود نیروگاه تأمین می گردد . جهت تغذیه مصارف داخلی یك نیروگاه كه در شكل صفحه نشان داده شده است . انرژی لازم جهت مصارف داخلی هر یك از واحدها از خروجی ژنراتور اصلی مربوطه انشعاب می گردد و در این مدار هم به علت اشكالات احتمالی در شبكه ها می تواند فیدر مصرف داخلی دچار تغییرات ولتاژ و فركانس گردد ولی تغییرات فركانس را می توان به علت جزئی بود نشان پذیرفت همان طوریكه اشاره شد تغییرات شدید ولتاژ به علت ایجاد اتصال كوتاه در بیرون از شبكه می تواند با عملكرد سریع حفاظتهای مدرن در كوتاهترین زمان طوری محدود شود كه به فید مصرف داخلی هیچ گونه صدمه ای وارد نگردد به علاوه ولتاژ اولیه ترانس مصرف داخلی كه انشعاب آن بلافاصله بعد از ژنراتور قرار دارد ولتاژ خروجی ترانس برابر ولتاژ باسهای مصرف داخلی می باشد بالاترین مقدار را در اثر یك اتصال كوتاه در شبكه به علت افت ولتاژ در ترانس واحد و مسیر كابلها با نقطه اتصال كوتاه داراست این تغییرات هم بدین طریق حفاظت می گردد كه تحریك ژنراتور در موقع بروز اتصال كوتاه در شبكه بطور اتومات به وسیله تنظیم كننده ولتاژ سریع تقویت می شود و مسئله مهم بخصوص در این نوع مدار این است كه تاسیسات مصرف داخلی هر واحد بكلی از هم مجزا بوده بطوریكه اشكال در یك واحد هیچ گونه اثری در واحدهای دیگر نخواهد داشت جهت راه اندازی واحدهای بخاری از حالت ساكن احتیاج به یك منبع تغذیه جداگانه ای است كه این انرژی معمولا‍‌َ از شبكه اصلی گرفته می شود .
1-3- مشخصات مصرف داخلی نیروگاه نكا :
نیروگاه حرارتی نكا دارای مصرف كننده های مختلف با سطح ولتاژهای مختلف می باشد مصرف كننده های V 24 و V 48 كه برای تغذیه سولونوئید والوها و كارتهای فرمان ابزار دقیق استفاده می شود و مصرف كننده های V 220 و V 380 كه برای روشنایی و موتورها با قدرت پایین تر استفاده می شود و بعضی از الكتروموتورها قدرت آن زیاد بوده و تغذیه آن برق KV 3/6 می باشد به همین منظور برای هر واحد یك سوییچ گیر KV 3/6 و برای چهار واحد یك سوییچ گیر KV 3/6 مشترك در نظر گرفته شده است . در زمانی كه ژنراتور واحد ولتاژ داشته باشد . از خروجی KV 21 ژنراتور یك انشعاب گرفته شده و به ترانس BT می رود . این ترانس دارای دو سیم پیچ خروجی می باشد كه هر كدام برق KV 21 را تبدیل به KV 3/6 می كنند و یك خروجی آن كه باس BA و خروجی دیگر آن به باس BB می رود . این دو باس مصرف كننده های بزرگ را تغذیه می كنند . همچنین از این باسها چهار انشعاب گرفته شده و به ترانسهای CT1 , CT2 , CT3 , CT4 می رود و تبدیل به V 380 می شود و مصرف كننده های V 380 از این طریق تغذیه می شوند . در صورتی كه ژنراتورها خروجی نداشته باشد و در ابتدای راه اندازی از طریق شبكه دو عدد ترانس T6 , T5 در پست نیروگاه در نظر گرفته شده است كه یك خروجی آنها KV 20 می باشد و خروجی T5 به ترانس استارت آپ 10 BT 01 و خروجی T6 به ترانس استارت آپ 10 BT 02 می رود و در این ترانسها برق KV 20 تبدیل به KV 3/6 شده و خروجی آن به باسهای 10 BN و 10 BM كه سویچ گیر KV 3/6 مشترك را تشكیل می دهد می رود . از این طریق ما می توانیم در ابتدای راه اندازی استفاده كرده و واحد را راه اندازی نماییم . این باسها در حالت كار عادی واحدها نیز در مدار بوده مرف كننده های KV 3/6 عمومی نظیر كمپرسورها را تغذیه می نماید . اگر چنانچه بخواهیم كار تعمیراتی روی ترانسها انجام دهیم . بعنوان مثال اگر بخواهیم مقره های ترانس T6 را شست و شو دهیم یا تعمیرات روی بریكرهای KV 20 مربوط به واحد بخار (4482) را انجام دهیم می توان باس كوپلر (10 CA / CB مربوط به كمپرسورها ) و ( 10 CC / CD مربوط به تاسیسات شیمی ) و ( 10 CG / CH مربوط به تجهیزات آب دریا ) و ( 10 CE / CF مربوط به تاسیسات روشنایی) و ( 10 CJ / CK مربوط به تجهیزات سوخت رسانی) را با OFF كردن بریكرهای فوق از 10 BM همزمان ON نمود
در موقع انجام این مانور لازم است كه اپراتور كمپرسورخانه در محل كمپرسورها حضور داشته باشد و یكی از كمپرسورهای 15 یا 16 بطور دستی در مدار و بقیه كمپرسورها در حالت اتومات باشند ( توسط اپراتور كمپرسورخانه) وقتی باس كوپلرها بسته شد به مسئول پست جهت بی برق كردن ترانس T6 و یا قطع كردن بویلر (4482) اطلاع داده شود (توسط اپراتور مسئول الكتریك یا مهندس شیفت) پس از قطع بریكر KV 20 (4482) یا OFF شدن ترانس T6 ، باس كوپلر 10 BN ، 10BM بطور اتوماتیك می بندد و سپس تمامی باس كوپلر یاد شده همزمان با ON شدن تغذیه اصلی 10BM روی OFF قرار داده می شود دیزلهای اضطراری 1 و 2 مربوط به تاسیسات عمومی نیروگاه استارت و با ظرفیت 5/2 یا 3 مگاوات به مدار آورده می شود (توسط اپراتور كمپرسورخانه) عمل استارت دیزلهای جهت پایداری و سیفتی بیشتر شبكه انجام می گیرد . حالا مهندس شیفت بهره برداری به مسئول پست جهت شروع كار تعمیرات روی ترانس T6 یا بریكر (4482) اطلاع می دهد . پس از اتمام كار تعمیرات و انجام كار تعمیرات و انجام تست های لازم روی ترانس T6 و یا بریكر 4482 مسئول پست خاتمه كار را به مهندس شیفت اطلاع داده و تحت نظارت مهندس شیفت توسط اپراتور الكتریك كه ولتاژ از طریق پست (T6) وصل شد دوباره تمامی باس كوپلرهای یاد شده با OFF كردن بریكلرهای فوق از 10 BM همزمان ON می گردد و باس كوپلر 10 BM / BN قطع می گردد . حال زمانی كه ولتاژ KV 3/6 را روی تابلو مربوطه دیده ، كلید سنكروتاكت را در جایش قرار داده و 180 درجه به سمت راست چرخانده و سلكتور را در وضعیت تست قرار داده و بعد دكمه ON بریكلر 102 10 BM ، 103 10 BM 00 مربوط به ترانس را فشار داده ، در این موقع چراغ TEST OK روشن می شود و بعد از خاموش شدن چراغ TEST OK سلكتور را در وضعیت اتومات قرار داده و دوباره فرمان ON صادر می گردد در این هنگام بریكلر با تاخیر زمانی بسته می گردد . آنگاه مجدداَ مصرف كننده ها را روی 10 BM قرار می دهند یعنی بریكر تغذیه باس V 380 از طریق 10 BM وصل و همزمان باس كوپلر مربوطه قطع می گردد . پس از اتمام اینكار یعنی برقرار شدن 10 BM از طریق T6 كار مانور و عملیات در پست خاتمه یافته و وضعیت باسها و باس كوپلر به حالت عادی می باشد .
2-3- مصرف داخلی ترانس اگزیلری (كمكی) (BT) ، ترانس سه سیم پیچه
چنانچه در شكل نشان داده شد كه اغلب از ان استفاده می گردد در این طرح شین مصرف داخلی به دو یا چندین قسمت تقسیم می شود و هر قسمت توسط یك سیم پیچ زكوندر ترانس مصرف داخلی بطور جداگانه فید (تغذیه) می گردد . البته به جای اینكه ترانسی با دو یا چندین سیم پیچی زكوندر استفاده شود می توان جهت هر یك از شین ها ترانس كوچكتری در نظر گرفت و از ان طریق شین مربوطه را فید نمود بدین ترتیب در هر قسمت سهم شبكه از مقدار قدرت اتصال كوتاه به نسبت تقسیم بندی ترانس كاسته می شود بدین معنی كه ما تقسیم بندی شین مصرف داخلی به دو شین تقریبا نصف می گردد و هم چنین مقدار پیك اولیه جریان اتصال كوتاه تحویلی توسط موتورها در اثر یك اتصال كوتاه ابتدا به نسبت معینی كم گشته اما ابتدا باید توجه داشت كه موتورهای شین دیگر هم اینچنین جریان اما بطور خفیف از طریق سیم پیچی ترانس مربوطه بخود در هنگام اتصال كوتاه در یكی از قسمت ها به نقطه اتصالی فید می نماید . تقسیم بار مصارف داخلی هر واحد بر روی شین ها می تواند بطور سیمیتریكال انجام گیرد بخصوص اینكه این نوع تقسیم بندی جهت دو شن بسیار مفید می باشد چون موتورهای مهم مانند اف دی فن ، بویلر فید پمپ ، كندانسیت پمپ – (cw) پمپ اغلب به طور زوج در نظر گرفته می شوند .
3-3- سیستم اتومات تغییر تغذیه داخلی واحدها
تغذیه داخلی هر یك از واحدها معمولاَ به دو طریق انجام می پذیرد كه یكی از طریق ترانسهای مصرف عمومی نیروگاه و دیگری توسط ترانس مصرف داخلی هر واحد می باشد كه در طریق دوم باید ژنراتور در دور نامی و بار خروجی ژنراتور حداقل ده درصد فواید نامی واحد باشد برای تغییر مصرف داخلی هر واحد از حالت اول به دوم می توان از دستگاه سنكروسكوپ استفاده نمود و همزمان یكی از كلیدها بسته و دیگری را باز نمود نظر به اینكه این عمل یعنی بسته نمودن یك كلید و باز نمودن كلید دیگر و در نتیجه تغییر تغذیه داخلی واحد از یك حالت به حالت دیگر و بالعكس باید توسط اپراتور را انجام گیرد .
این فایل شامل : صفحه نخست ، فایل رایگان گزارش کارآموزی نیروگاه ها
فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 24

لینک کمکی