فایل رایگان گزارشکار جامع آزمایشگاه مقاومت مصالح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارشکار جامع آزمایشگاه مقاومت مصالح :

تکه ای از آزمایش سختی سنجی بر اساس راکول


- عنوان : آزمون سختی راکول
- هدف : بررسی سختی مصالح با استفاده از آزمون سختی راکول
- تئوری :
دستگاه آزمایش سریع با خواندن مستفیم است. این روش برای آزمون های سریع مناسب است،در این آزمون عمق فرورفتگی اندازه گیری شده و مستقیما به وسیله عقربه روی صفحه مدرجی که به طور غیر مستقیم به 100 قسمت تقسیم شده است.چندین مجموعه مقیاس سختی راکول وجود دارد زیرا چند فرورونده و چند نیروی استاندارد برای آزمایش به کار میروند.
فرورونده ها گلوله های فولادی سخت شده کروی با قطر های مختلف یا یک مخروط الماسی با زاویه 120 میباشد.
- هر کدام از مقیاس های سختی راکول با یکی از حروف A,B,C,… مشخص میشوند.

1) Rc: باراصلی 150 کیلوگرم و سنبه مورد استفاده الماسی است و برای مواد سخت مانند فولاد استفاده میشود ، دامنه مفید این مقیاس از 20 تا Rc70 است.
2) Rb: مواد نرم معمولا در مقیاس Bبا گلوله ای فولادی به قطر 0.15cm و بار اصلی 100 کیلوگرم اندازه گیری می شوند دامنه این مقیاس از صفر تا 100Rbاست.
3) Ra: سمبه ای الماسی و بار اصلی 60 کیلوگرم ، که این مقیاس گسترده ترین مقیاس راکول است و برای موادی از برنج آنیل شده تا کاربید های سمانته شده بکار میرود.

لینک کمکی