فایل رایگان بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شه :

این پایان نامه حاوی مطالب زیر به صورت قایل doc می باشد
فصل اول (مقدمه)
بیان مسأله:
اهداف تحقیق:
سوالات پژوهش:
مفاهیم و متغیرهای بکار رفته در پژوهش:
مفاهیم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ – 28 :
پیشینه تحقیق
پیشینه نظری
مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی:
دیدگاه فروید (1856) در ارتباط با سلامت روان:
مفهوم سلامت روان در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (1870)
نظریه اریکسون (1963) در ارتباط با سلامت :
نظریه کورت لوین )1890( در ارتباط با سلامت روان:
نظریه کارل راجرز (1902) در ارتباط با سلامت روان:
مفهوم سالمندی در نظریه های مختلف:
بحث، تفسیر، نتیجه گیری
منابع:
جدول (1) سالمندان ساکن سرای سالمندان شهر بستک
جدول (2) سالمندان ساکن در منزل شهر بستک
جدول (3) سالمندان ساکن در سرای سالمندان شهر گرگان
پرسش نامه GHQ :

لینک کمکی