فایل رایگان بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحان :

چکیده این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحانات و در ایام امتحانات صورت گرفته است. پژوهش در سطح دانشگاه تبریز انجام گرفت.
بعد از انتخاب نمونه لازم به منظور جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس زونگ استفاده شد.
برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده آزمون t استفاده شده .T محاسبه شده در سطح 001/0 معنی‌دار است كه فرضیه H1 مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر بین میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحانات تفاوت وجود دارد و این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار‌ است و به این ترتیب فرضیه پیشنهادی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.
فصل اول : ادبیات پژوهش

مقدمه 1
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت پژوهش 6
اهداف پژوهش 8
فرضیه‌های پژوهش 8
تعریف متغیرها 9

فصل دوم : پایه‌های نظری و پیشنه تحقیق

مقدمه 11
اضطراب 11
علائم اضطراب 19
بیماری‌های كه در اثر اضطراب ایجاد می شوند. 20
رویكردهای نظری به اضطراب 24
اضطراب امتحان 32
پیشینه تحقیقات 39

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه 45
عنوان صفحه

جامعه آماری 45
نمونه آماری 45
شیوه اجرای تحقیق 49
روش‌های آماری 49

فصل چهارم : یافته‌های پژوهشی

مقدمه 51
یافته‌های توصیفی 52
یافته‌های استنباطی 55

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه 57
بحث و نتیجه‌گیری 57
پیشنهادهای كاربردی 60
پیشنهادهای پژوهشی 61
محدودیت‌های پژوهش 62

منابع و ضمائم 63

لینک کمکی