فایل رایگان كاربرد GIS در مدیریت و مكانیابی پاركینگ ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان كاربرد GIS در مدیریت و مكانیابی پاركینگ ها :

خلاصه مقاله:


مدیریت پاركینگ یكی از مهمترین ابزار در مدیریت شهری است . سطوح مختلف امكانات پاركینگ می تواند بر كارایی ترافیك و كیفیت زندگی شهری تأثیر بگذارد . تصمیمات نادرست و مدیریت غیر استاندارد موجب تأثیر نامطلوب بر سیستم ترافیكی شهری، صدمه و تخریب محیط زیست، افزایش در هزینه های ساخت و مانع از پیشرفت اقتصادی می شود . بعد از گذشت چندین دهه و افزایش
اتومبیل و نبود فضای كافی برای پارك و در نهایت هزینه زیاد ساختن امكانات پاركینگ، ارزیابی دقیق برای مدیریت و مكانیابی پاركینگ را ضروری ساخت . این مقاله مدیریت و امكان سنجی مكان مناسب پاركینگ در شهرها را، بادر نظر گرفتن عرضه و تقاضای پارك و عوامل موثر بر آنها بررسی می كند . در اینجا دو هدف را دنبال می كنیم :
-1 استفاده از تكنولوژی GIS در حل مشكلات پاركینگ شهرها
-2 ایجاد استراتژی برای گسترش سیستم مدیریت پاركینگ، جهت فراهم كردن راه حلهای دائمی برای مشكل پاركینگ .
این تحقیق بر آنالیز جغرافیایی در محیط GIS استوار است . همچنین ارزیابی الگوهای دسترسی در منطقه مطالعاتی بر اساس روشهای بر هم نهی بكمك تكنولوژی GIS ، همراه با ملاحظات تقاضای پارك و كاربری چند گانه زمین، بررسی می شود . در نهایت این مكانیابی شامل سه نتیجه اصلی بود : -1 مكانیابی امكانات پاركینگ از مناطق شهری، -2 بهبود كارایی زمین های مورد استفاده پاركینگ از طریق ارزیابی محلها با چند كاربری، -3 ارضاء نیازهای دسترسی

لینک کمکی