فایل رایگان تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی :

بخشی از متن اصلی:
اهداف این پژوهش عبارت از:
1ـ تعیین میزان افسردگی در دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی
2ـ تعیین میزان پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی
3ـ تعیین رابطه افسردگی بر پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی
فرضیه های پژوهش:
فرضیه های این پژوهش عبارت از:
1ـ میزان افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه دارد.
2ـ میزان افسردگی دختران خوابگاهی بیشتر از دختران غیرخوابگاهی است.
3ـ پیشرفت تحصیلی دختران خوابگاهی پایین تر از دختران غیرخوابگاهی است.
متغیرها و تعریف عملیاتی آنها
در طرح فرضیه های مذكور، از سازه هایی استفاده شده است كه با كمی احتیاط می توان آنها را متغیر نامید. متغیر نمادی است كه اعداد یا ارزشها به آن نسبت داده می شود مفیدترین راه طبقه بندی متغیرها در یك تحقیق غیر آزمایشی تقسیم آنها به متغیر پیش بین و متغیر ملاك است (دلاور، 1383)
الف ـ متغیر پیش بین:
متغیر پیش بین متغیری است كه از پیش وجود دارد و فرض شده است كه بر متغیر ملاك تأثیر دارد.
متغیر پیش بین در این پژوهش «خوابگاهی» می باشد كه تعریف عملیاتی آن در زیر می آید.
خوابگاهی: فردی كه دور از خانواده خود و در خوابگاههای دانشجویی ساكن است.
ب ـ متغیر ملاك:
متغیر ملاك عبارت است از وجه یا جنبه ای از رفتار یك ارگانیزم كه تحریك شده است و متغیر ملاك مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود و در این تحقیق متغیرهای ملاك افسردگی و پیشرفت تحصیلی است كه تعریف عملیاتی و مفهومی آنها در زیر می آید.
1ـ افسردگی: عبارت است از حالت روانی ناخوشی است كه با ویژگی هایی مانند دلزدگی، احساس غمگینی، یأس خستگی پذیری، احساس شكست و خود ناارزنده سازی مشخص می شود و غالبا با یك اضطراب كم و بیش شدید همراه است
(دادستان، 1376)...

این فایل به همراه چکیده، فایل رایگان تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی
فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:85

لینک کمکی