فایل رایگان امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل :

بخشی از متن اصلی:
-فصل اول: مقدمه1
2- فصل دوم: مروری بر ادبیات و اصول و مبانی نظری4
2-1 مقدمه5
2-2 سیستم جدا ساز ذرات معلق در گازها8
2-2-1 صافی های کیسه ای8
2-2-2 ته نشین کننده های ثقلی8
2-2-3 شوینده ها9
2-2-4 سیکلونها9
2-2-5 نشست دهنده الکتروستاتیک9
2-3 زمینه تاریخی10
2-4 مكانیزمهای انباشت آكوستیك11
2-4-1 فعل و انفعالات اورتوكینتیك11
2-4-2 فعل و انفعالات هیدرودینامیك17
2-4-3 واكنشهای آشفتگی آكوستیك20
2-4-4 روان سازی آكوستیك19
2-4-5 توده آكوستیك23
2-5 مدلهای شبیه سازی فعلی24
2-5-1 مدل وولك24
2-5-2 مدل شو25
2-5-3 مدل تیواری25
2-6 مدل سانگ25
3-فصل سوم: روشها و تجهیزات27
3-1 مقدمه28
3-2 روش شبیه سازی انباشت آكوستیك28
3-2-1 فرضیات انجام شده در مدل سازی28
3-2-2 الگورِیتم مدل سازی29
3-3 سیستم آزمایشگاهی فیلتراسیون آكوستیكی30
3-3-1 سیستم آزمایشگاهی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات30
3-3-2 آزمایشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستیکی33
3-3-3 مواد مورد استفاده41
3-4 كالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی 43
4- فصل چهارم: نتایج و تفسیر آنها45
4-1 مقدمه46
4-2 نتایج آزمایشگاهی47
4-2-1 اندازه گیری توزیع اندازه و غلظت کلی ذرات
خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی46
4-3 آزمایشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستیکی49
4-3-1 آزمایش بدست آوردن فرکانس های بحرانی49
4-3-2 رسم پروفیل فشار آکوستیکی در طول لوله52
4-3-3 اعمال امواج آکوستیکی بر روی جریان ایروسل55
4-3-3-1 اعمال امواج آکوستیکی برروی ذرات درحالت بدون دبی و ساکن55
4-3-3-2 اعمال امواج بر روی جریان ایروسل62
4-4 بررسی تأثیر عوامل موثر در بازده فیلترهای آکوستیکی
در خروجی موتور های دیزل67
4-4-1 بررسی تأثیر دبی عبوری از محفظه65
4-4-2 بررسی اثر توان اعمالی امواج72
4-4-3 بررسی تاثیر دما و فشار75
4-4-4 تأثیرات فركانس صدا77
4-4-5 اثر اندازه ذرات77
5- فصل پنجم79
فایل رایگان امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل
فهرست مراجع83
ضمیمه 185
ضمیمه 288
ضمیمه 395


فایل رایگان امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل
فهرست نمودارها
شکل 2-1- حجم انباشت آكوستیك12
شکل 2-2- حجم واقعی انباشت آكوستیكی14
شكل 2-3- مكانیزم های آشفتگی20
شكل 2-4- شكل موج سرعت آكوستیك درشدت بالا22
شكل 3-1- دستگاه برخورد دهنده چند مرحله ای31
شكل 3-2- سیستم حذف ذرات بزرگ32
شكل 3-3- دستگاه شمارنده ذرات33
شكل 3-4- منبع امواج آکوستیکی34
شكل 3-5- دستگاه منبع ایجاد سیگنال35
شكل 3-6- دستگاه Amplifier36
شکل 3-7- دستگاه فرکانس متر36
شكل 3-8- بلندگو و horn37
شكل 3-9- صفحه بازتاب كننده امواج و لوله فلزی برای خروج گازها38
شكل 3-10- فشار سنج دیجیتالی38
شكل 3-11- دستگاه تولید کننده ایروسل تک توزیعی39
شكل 3-12- دستگاه مولد ایروسل چند توزیعی40
شكل 3-13- دبی سنج41
شكل 3-14- توزیع اندازه ذرات خروجی از دستگاه تولید كننده ایروسل43
شكل 4-1- توزیع جرمی ذرات كوچكتر از 10 میكرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی46
شكل 4-2- درصد جرمی توزیع ذرات كوچكتر از 10 میكرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی46
شكل 4-3- توزیع فشار آكوستیكی در cm10 از بالای لوله49
شكل 4-4- توزیع فشار آكوستیكی در cm17 از بالای لوله49
شكل 4-5- توزیع فشار آكوستیكی در cm150 از بالای لوله50
شكل 4-6- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 200 (Hz) بر اساس ماكزیمم فشار51
شكل 4-7- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 650 (Hz) بر اساس مینیمم فشار51
شكل 4-8- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 830 (Hz) بر اساس ماكزیمم فشار52
شكل 4-9- setup استفاده شده در حالت بدون جریان54
شكل 4-10- تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 20056
شكل 4-11- محل نقاطی كه در آن ایروسل ها به دیواره چسبیده اند57
شكل 4-12- تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 650 58
شكل 4-13- تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 830 59
شكل 4-14- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=250 L/h61
شكل 4-15- تست نشست آكوستیكی برای حالت Q=250 L/hourو فركانسHz 830 62
شكل 4-16- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=27.8 L/min)63
شكل 4-17- تست نشست آكوستیكی برای حالت Q=27.8 L/minو فركانسHz 830 64
شكل 4-18- setup استفاده شده برای استفاده از ذرات توزیع اندازه مختلف و استفاده از دستگاه شمارنده ذرات66
شكل 4-19- تاثیر دبی جریان بر بازده فیلتراسیون68
شكل 4-20- تاثیر زمان اعمال جریان بر اندازه ذرات در مدل سازی عددی69
شكل 4-21- بررسی تاثیر زمان اعمال امواج در توزیع اندازه ذرات و مقایسه بین نتایج مدل سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی در فركانس 200 Hz در حالت لوله سر بسته70
شكل 4-22- تاثیر توان الكتریكی امواج بر بازده فیلتراسیون72
شكل 4-23- تاثیر دما در نرخ انباشت آكوستیكی74
شكل 4-24- تاثیر فشار گاز در نرخ انباشت آكوستیكی75
شكل 4-25- تاثیر اندازه ذرات در انباشت آكوستیكی76

فایل رایگان امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل
فهرست جداول
جدول 4-1- فرکانس های بحرانی48
جدول 4-2- توزیع فشار آكوستیكی در فركانس های مختلف48
جدول 4-3- بررسی اثر دبی در بازده فیلتراسیون67
جدول 4-4- بررسی اثر توان صوتی در بازده فیلتراسیون7
مقدمه
زیست موجودات زنده به ویژه انسان در معرض هجوم انواع آلودگیها است که آلودگی هوا یکی از مهمترین آنها است. بسیاری از مراکز صنعتی و تولیدات آنها، از عوامل مهم تولید آلاینده های هوا میباشند و از این میان خودروها سهم عمده این آلودگی را در شهرها به عهده دارند.
به موازات رشد و ترقی جوامع که موجب تخریب طبیعت و در نتیجه آلوده کردن بیشتر آن شده است، سازمانهای حفاظت از محیط زیست با وضع قوانینی، سعی در کاهش آلودگیها دارند. برای کاهش آلودگی هوای ناشی از خودروها، دو روش اساسی وجود دارد:
الف: کاهش تولید آلاینده ها
ب: جلوگیری از انتشار آنها در محیط


این فایل به همراه چکیده، فایل رایگان امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل
فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:115

لینک کمکی