فایل رایگان بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران :

بخشی از متن اصلی:
چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.فایل رایگان بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5

مبحث : دوم : تاریخچه

مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم

گفتار اول : عنصر قانونی

گفتار دوم : عنصر مادی

بند اول : شرایط مقدماتی

1. ضرورت وجود جرم قبلی

2. خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم

3. خصوصیات مرتكب جرم

بند دوم: عمل مرتكب

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها

1-1 تصفیه پول

2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول

3-1 معاملات كلان از طریق نزدیكان

4-1 وام های صوری و دروغین

5-1 اسمور فینگ

6-1 استفاده از بانكهای كارگزار

7-1 نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند

8-1 بهشتهای مالیاتی

.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی

1-2 حواله

2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

3-2 استفاده از مؤسسات بیمه

.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی

1-3 قاچاق پول

2-3 استفاده از كازینوها

3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه

4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات

5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای

بند چهارم : مراحل پولشویی

1. مرحله جایگزینی

2. مرحله لایه گذاری

3. مرحله ادغام

بند پنجم : نتیجه مجرمانه

بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشویی

گفتار سوم :عنصر معنوی جرم

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی

گفتار اول: فراملی بودن

گفتار دوم : سازمان یافتگی

گفتار سوم: بدون قربانی بودن

مبحث سوم : میزان پولشویی

مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی

مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی

گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی

مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسمبخش دوم: مبارزه با پولشویی

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای

گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988

گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال

گفتار سوم:كنوانسیون شورای اروپا

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی

گفتار ششم :كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی

گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف

گفتار دوم : گروه اگمونت

فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی

مبحث اول: راهكارهای تقنینی

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی

گفتار دوم :پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم

گفتار سوم :شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی

مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری

گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی

بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری

بند دوم : حفظ سوابق مالی

بند سوم : گزارش موارد مشكوك

بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای

بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان

گفتار دوم :مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :مسؤلیتها و تكالیف نظارتی

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)

بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول

بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی

مبحث چهارم :راهكارهای قضایی

گفتار اول:تسهیل كشف و اثبات جرم

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال

گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی

بند اول : نیابت قضایی

بند دوم: احاله رسیدگی كیفری

بند سوم :انتقال محكومین

بند چهارم :استرداد متهمین و محكومین

نتیجه گیری و پیشنهادات

فایل رایگان بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
فهرست منابع و مآخذ

................................................................................................................................

فایل رایگان بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

الف ) كتابها

1ـ آخوندی ،‌محمود،‌آیین دادرسی كیفری ، جلد 3 ،‌چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1377

2-آشوری ، محمد ، آیین دادرسی كیفری ، جلد 2 ، چاپ اول ، انتشارات سمت، 1379

3ـ آنسل ، مارك ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375

4¬ــ اردبیلی ، محمد علی ،حقوق جزای عمومی، 2 جلد ،‌چاپ سوم ، نشر میزان، 1380

5ـ استفانی ، گاستون ـ لواسور ، ژرژ و بولوك ، برنار ، حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377

6ـ باسورث دیویس ، رو آن و سالت مارش ، گراهام ، پولشویی، ترجمه نصرالله امیر بشیری ، چاپ اول ، معاونت آموزش ناجا، 1376

7ـ برتوسا ـ دژامپ ـ جیلانلا ـ دویم بك ، وان ـژولی ـ ویشنو سكی و مییارد، دنیای بی قانون ، ترمه محمود عباسی ، چاپ اول ، انتشارات حقوقی، 1382

8ـ بكاریا ، سزار ،‌رساله جرایم و مجازتها ، ترجمه محمد علی اردبیلی ،‌چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380

9ـ پرادل ،‌ژان ، تاریخ اندیشه های كیفری ، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ،‌انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همكاری مؤسسه نشر یلدا ، 1373

10ـ تذهیبی ، فریده ، تطهیر پول (پولشویی) چاپ اول ، انتشارات زعیم ، 1381

11ـ رابینسون ، جفری ،شستشوی پول آلوده ، ترجمه آلبرت برناردی ، چاپ اول ،‌كلك آزادگان ، 1381

12ـ سلیمی ،‌صادق ، جنایات سازمان یافته فراملی،‌چاپ اول انتشارات تهران صدا ، 1382

13ـ شاكریان ، شاهرخ ، فقیری ، شكوه و منتصر اسدی ،‌فاطمه ، مجموعه كنوانسیونهای بین المللی (تصویبی دولت ایران) ، جلد 5 ،‌انتشارات ریاست جمهوری ، اداره كل قوانین و مقررات كشور ، 1376

14ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ،‌نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل كیفری ،‌ جلد 1 ،‌انتشارات روزنامه رسمی كشور ،‌1373

15ـ صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، چاپ اول ،‌نشر طرح نو ، 1382

16ـ صحرائیان ،‌مهدی ، سوئیس بزرگترین مركز تطهیر پول جهان، چاپ اول ، نشر معارف ، 1381

17 ـ كاپلستون ،‌فردریك ، تاریخ فلسفه از بنتام تاراسل ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ، چاپ اول ، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1370

18 – گسن ،‌ریموند، جرم شناسی كاربردی ، ترجمه مهدی كی نیا، چاپ اول ، ناشر مترجم ،‌1370

19 – ـــــــــــــــــ ، جرم شناسی نظری ، ترجمه مهدی كی نیا ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1374

20 – گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380

21 ـ محقق داماد ، مصطفی ، مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)‌، مركز نشر علوم اسلامی ، 1378

22 ـ ــــــــــــــــــــ ، قواعد فقه (بخش مدنی)،‌چاپ هشتم ،‌مركز نشر علوم اسلامی ،‌1380

23 ـ مدنی ، سید جلال الدین ، آیین دادرسی كیفری ، چاپ اول ، انتشارات پایدار،‌1378

24 ـ موسوی مقدم ،‌محمد ، درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی) ، چاپ اول ، ‌كرج ، انتشارات رضوانی ، 1381

25 ـ میرمحمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالكیت ، چاپ ششم ، نشر دادگستر ، 1377

26 ـ ــــــــــــــــــــ ، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر میزان ،‌1377

ب) مقالات و نشریات

27 ـ آزمایش ، علی ، «تروریسم بین المللی » ،‌مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی ، ش 2 ،‌ص 167

28 ـ اردبیلی ، محمد علی ، «معاضدت قضایی و استرداد مجرمان » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ، جلد 1 ،‌چاپ اول ، انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 297

29 ـ باقرزاده ، احد ، «پیامدهای پولشویی و راهبردهای كنترلی با رویكرد به اسناد بین المللی »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ، 8 – 7 خرداد82 ) ،‌چاپ دوم ،‌نشر وفاق ، 1382 ، ص 231

30 ـ بسیونی ،‌محمد شریف و وتر ، ادوارد ،‌ « درآمدی بر درك جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن» ، ترجمه محمد ابراهیم شمس ناتری ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، ش 24 ، بهار 1380، ص 91

31 ـ بوریكان ، ژاك ، «بزهكاری سازمان یافته در حقوق فرانسه » ،‌ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ،‌مجله تحقیقات حقوقی ، ش 22 – 21 ، ص 313

32 ـ بولوكوس ، آدام ،‌فارل ، گراهام ، «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهای سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ كاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 3 ، انتشارات روزنامه رسمی ، 1379، ص 236

33 ـ پرویزی ، رضا ،‌«معاهده پالرموو علیه جرایم سازمان یافته فراملی » ، نشریه امنیت ، سال 4 ، ش 18 ، 17 ، آذرودی 79 ، ص 45

34 ـ‌تذهیبی ، فریده ،‌«در تعقیب پول كثیف » ،‌نشریه بانك و اقتصاد ،‌ش 24 ، ص 36

35 ـ تسیه ، آن ،‌«مشكلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول»، ترجمه روح الله كرد علیوند ، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ كاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 2 ، انتشارات روزنامه رسمی ،‌1379 ،‌ص 18

36 ـ تصدیقی ، بهروز ،‌«تاریكخانه های اقتصادی، پولهای سیاه » ،‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 38 ، بهار 82 ،‌ص 207

37 ـ جزایری ، مینا ،‌«پولشویی به عنوان جرم مستقل » ،‌پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ،‌8 ـ7 خرداد 82 ) ، چاپ دوم ، نشر وفاق ، 1382 ، ص 89

38 ـ جی نورتون ، ژوزف و شمس ، هبا،‌ «قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم :‌واكنش های پس از 11 سپتامبر » ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ،‌ش 29 ، پاییز 82 ، ص 213

39 ـ حبیبی ، همایون ، «كنواسیون سازمان ملل علیه جنایتكاری فراملی سازمان یافته» ، فصلنامه سیاست خارجی ،‌سال 16 ، ش 1 ، بهار 81 ص 175

40 ـ حسن زادی ،‌علی ،‌«تطهیر پول و نظام مالی بین المللی » ، مجله اقتصادی ، ش 11 ، ص 38

41 ـ حیدری ،‌علی مراد ، « جرم انگاری پولشویی »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول ، تابستان 83 ، ص 131

42 ـ خالقی ، علی ،‌«انتقال محكومان :‌تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احكام كیفری خارجی در ایران »، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی ،‌ش 64 ،‌تابستان 83 ، ص 17

43 ـ ــــــــــــــ ، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاكمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دكتر محمد آشوری )، انتشارات سمت ، 1383 ، ص 413

44 ـ دوانی ، غلامحسین ، «پولشویی: سرمایه داری جنایی» در

www.banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx

45 ـ رهبر ، فرهاد ـ زال پور ، غلامرضا و میرزاوند ،‌فضل الله ،‌«بررسی قوانین پولشویی در كشورهای منتخب »،‌نشریه مجلس وپژوهش ،‌ش 37 ، بهار 1382 ، ص 77

46 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،‌«مفاهیم ، آثار و پیامدهای پولشویی»، نشریه مجلس وپژوهش ، ش 37 ، بهار 1382 ، ص 15 .

47 ـ رئیس دانا ، فریبرز ،‌«برای مبارزه با پولشویی كدام گرمابه باید تعطیل شود» ، نشریه صنعت حمل و نقل، ش 217 ،‌شهریور 81 ، ص 12

48 ـ سلیمی ،‌صادق ، «آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقاء دانش دست اندكاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ) ، جلد 1 ، چاپ اول ،‌انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 361

49 ـ شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، «اصل برائت و موارد عدول از آن » ،علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دكتر محمد آشوری )‌، انتشارات سمت ،‌1383 ، ص 284

50 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، «پولشویی ، آثار و عكس العملها » اندیشه های حقوقی ، ش 5 ،‌ص 87

51 ـ‌ صحرائیان ،‌مهدی ، «از آل كاپون تا اسكله های جنوب »، روزنامه یاس نو ،‌23/6/82

52 ـ ـــــــــــــــــ ، «فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران» ، ‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 37 ، بهار 82 ، ص 337

53 ـ طاهری ،محمد ،‌«چهار راه پولشویی» ، روزنامه همشهری ، 10/2/82

54 ـ عربیه ،‌غلامحسین ،‌«پدیده پولشویی در حقوق ایران »،‌پولشویی (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 ـ 7 خرداد 82 ) چاپ دوم ، نشر وفاق، 1382 ، ص 217

55 ـ علیزاده ، ژیلا ، «مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد» ، نشریه بانك و اقتصاد، ش 38 ،‌ص 24

56 ـ فابره ، گیلهام ، «از پولشویی تا بحران مالی» ترجمه ك . فخر طاولی ، نشریه ترجمان اقتصادی ، ش 52 ،‌ص 47

57 ـ فریادرس ، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»،‌كیهان ، 14/2/83

58 ـ كامكار ، مهدیس ، «آثار و پیامهای سه رویكرد جرم زدایی ، جرم انگاری و كاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»،‌ فصلنامه رفاه اجتماعی ، سال 3 ، ش 9 ، پاییز 82 ، ص 27

59 ـ محمدی ، جواد ، «گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول تابستان 83 ، ص 177

60 ـ محمودی، وحید ،‌«پدیده پولشویی و مبارزه با آن » ، پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 – 7 خرداد 82 ) چاپ دوم نشر وفاق ،‌1382 ،ص 157

61 ـ مناكوردا ، استفانو ، «جرم تطهیر در اروپا : نگاه منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه » ،‌ترجمه فاطمه قناد ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ كاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر ، جلد 2 انتشارات روزنامه رسمی ، 1379 ، ص 36

62 ـ «الماس شویی» ، نشریه اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ، ص 55

63 ـ «برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین» در

www.irandidban.com/print/asp ID=07660

64 ـ «پولشویی از نگاه علمای اسلام » برگرفته از نشریه الشراع ،‌ش 999 ، 16 ژوئیه 2001 ، ترجمه م . باهر ،‌ترجمان اقتصادی ، ش 7 ، ص 31

65 ـ «پولشویی مدرن »، اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ،‌ص 35

66 ـ «در چرخه معاملات مالی: تلاش دولتها برای مبارزه با پاكسازی پول » برگرفته از نشریه تایمز مالی ترجمه یوسف جسمی ،‌فصلنامه بانك صادرات ، ش 8 ،‌ص 60

67 ـ «دستگیری تروریستها از طریق ردیابی پولشویی» ،‌برگرفته از نشراكونومیست ، 28 سپتامبر 2001 ،‌ترجمه و. رضایی نصیر ، ترجمان اقتصادی ، ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13

68 ـ «ردپای تروریستها در بازار سهام» برگرفته از روزنامه اشپیگل ، 2 سپتامبر برابر با 4/7/80 ، ترجمه ع ، فتاح زاده ، ترجمان اقتصادی ،‌ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13

69 ـ «مبارزه با پولشویی گام اول در مبارزه با فساد اقتصادی » ، رسالت‌،‌13/11/80

70 ـ «نظر كارشناسان و مسئولین در خصوص پولشویی » در

www.bankesepah.com/Fa/articles/Default/aspz

71 ـ روزنامه ابرار 20/7/76

72 ـ روزنامه اعتماد 30/2/83

73 ـ روزنامه جمهوری اسلامی 29/2/83

74 ـ روزنامه شرق 6/3/83

75 ـ روزنامه همشهری 17/2/82

ج) تقریرات وگزارشات

76 ـ آزمایش ، علی ،‌تقریرات درس حقوق جزای عمومی ،‌دانشگاه تهران، نیمسال اول سال تحصیلی 84 – 83

77 ـ آشوری ، محمد، تقریرات درس جرم شناسی، ‌كارشناسی ارشد دانشسگاه تهران ، نیمسال دوم سال تحصیلی 82-81

78 ـ آقای نیا ، حسین، تقریرات درس حقوق جزای عمومی 2 ، كارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،‌نیمسال دوم سال تحصیلی 82 – 81

79 ـ نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ،‌تقریرات درس جرم شناسی ، دكتری دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی 80 –79

80 ـ ــــــــــــــــ ، تقریرات درس جرم شناسی ، كارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، نیمسال اول سال تحصیلی 81-80

81 ـ «پولشویی »، گزارش دفتر بررسی های اقتصادی ، از سری بررسی های امنیت اقتصادی ، 1381

82 ـ «پولشویی و راهكارهای مقابله با آن »، گزارش تحقیقی سازمان بورس و اوراق بهادار شهریور 78

د) پایان نامه ها

83 ـ بابایی خانه سر ، عباس ، «پاكسازی پول و نقش آن در جرایم فراملی»، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ، 1375 .

84 ـ حیدری ، علی مراد ، «تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق كیفری ایران» ، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مجتمع آموزش عالی قم ،‌1382

85 ـ طغرانگار ، حسن ،‌«جرایم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بین‌الملل، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380

86 ـ محمدی ، احمد ، «بررسی راهكارهای مبارزه با جرم تطهیر پول دراسناد بین المللی و حقوق جزای فرانسه و ایران» ،‌پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380

87 د ـ محمودی جانكی ، فیروز ، «مبانی ،‌اصول و شیوه های جرم انگاری»، پایان نامه دكتری حقوق جزا و ‌جرم شناسی دانشگاه تهران ،‌1382

منابع عربی

الف) كتب

88 ـ آلن شوت ،‌بول، ‌دلیل مرجعی بشأن مكافحه غسل الاموال و محاربه تمویل الارهاب، الطبعه الاولی، بنك الدولی ،‌الولایات المتحده الامریكیه ، 2003

89 ـ موسوی خویی ، ابوالقاسم ، منهاج الصالحین ،‌جلد اول ،‌چاپ پنجم ، قم ، ‌مطبعه العلمیه ، 1395

ب) مقالات

90 ـ السقا ،‌محمد ابراهیم ، «غسیل الاموال و اقتصادیات الجریمه المنظمه» فی

www.cba .edu.kw

91 ـ الفضل ،‌منذر ،‌«مشكلات التطرف و الارهاب الدولی» ، سوئد ،‌2001 فی

www.Rezgar.com/debate/world.art

92-ورده،ابراهیم، «الاضرار الجانبیه للحرب المالیه علی الارهاب»، فی

www.mondeplear.com/novol/articles/wada.htm

منابع انگلیسی

1st) Books93.Bantekas,Ilias & Nash ,Susan,International Criminal Law, Second Edition, Cavendish publishing ,Australia,2003

94. Clutter buck , Richard,Drugs,Crime and Corruption,Mc Millan

press, 1995

95- Gill , Peter & Edwards,Adam,Transnational Organized Crimes , First Published, London ,Routledge publisher,2003

96- R.Cressey , Donald, Criminal Organization, Harper and Row Publisher, 19722nd) ARTICLES AND REPORTS

97- Arlacchi, Pino , “Nations Build Alliances To Stop Organized crimes”, IIP.E – journal , Auguest 2001

98- Bannister, J.V , “The Role And Responsibilities of FIU In Combating Money Laundering” ,on www.mfsc .com .mt/mfsa/resources ,Money laundering . pdf

99-Bortner,R.Mark ,Cyberlaundering,on www.law.miami.edu/froomkin/ seminars/Bortner /html

100- Baur ,Paul,”Understanding The Wash Cycle”,Economic Perspectines E- journal , May 2001, on www.usinfo.state .gov/journals

101- Gustitus,Linda & Bean,Elise & Roach, Robert, “Correspondent Banking: A Gateway For Money Laundering ,”Economic Perspectines E-journal,May 2001 , on www.usinfo.state .gov/journals

102 – Hall ,Neal, “Money Laundering” , on www.justic4you.org/money laundering.html

103 – I .Shelley ,Louis, “Crime and Corruption In Digital Age”, Journal of International Affair,Spring 1998 ,51 ,p.235

104 - _____________ , “The Nexus of Organized International criminals and Terrorism”, on www.usinfo.state.gov/regional/ea/chinaaliens/nexus .htm

105 - _______________ , “Transnational Organized Crime: An Imminent Threat of Nation – State” , Journal of Internatinal Affair , Winter 1995 ,P.468

106- J.Quirk,Peter , Money Laundering : Mudding The Macroeconomy ,A Study In International Monetary Fund , IMF Working Paper No 96 /66 , 1996

107- Kramer ,W.Michael, “Hanging Gobal Money Laundereing Out To Dry” , on www .AcFe.com

108- L. Peterson , Steven , “Achieving A Sustained Response To Money Laundering” ,Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , on www.usinfo .state.gove/journals

109)Malkin,Lawrence& Elizur ,Yuval, ”The Delemma of Dirty Money” , World Policy Journal, 18,1,Spring 2001 ,p.13

110) Mc Dowell,John, ”The Consequences of Money Laundering & Financial Crime”, Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal

111- M.Jost , Patrike & Sandhu, Hargit Singh, “The Hawala Alternative Remittence System & Its Role In Money Laundering” , Interpol General Secretariate, Lyon , January 2001 on www.Interpol.int/public/financial crime/money laundering /Hawala/default.asp

112- Myers,Joseph, “International Standards And Cooperation in the Fight Against Money Laundereing” , Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal

113- Naylor ,R.T, “Follow The Money Method In Crime Control Policy” , York University ,Toronto , 1999

114- R.Schroeder,William, “Money Laundering” , Law Enforcement Bulletin,vol 70 , No .5, May 2001 ,p.1

115- Walker,John , “Measuring The Extent of International Crime And Money Laundering”, on www.ozemail.com.au 11 Octobr 2000

117- “List of Red Flags For Money laundering” , Association of certifed anti- Moneylaundering Specialists , 2004 ,n www.ACANS.org

118- “Money laundering”, on www.pctc-gov.ph/edocs/papers/ moneylaundering .html

119- “The Emergence of Money laundering As a Domestic And Inernational Problem” , on www .members/aol.com/AJBRjj /emerg .html

120- “Information Technology For The Control of Money laundering” , Office of Technology Assessment, Congress of USA , iii (1995) (OTA-ITC.630)

121) International Monetary Fund : Working paper No.96/55,May 1996

122- Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies,1997-98

123 - Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies, 2002-2003

124- Financial Action Task Force Report on Money laundering & Terrorism Financing Typologies, 2003-2004

125- Financial Action Task Force Brief on Money laundering , July 1999

126- Financial Action Task Force Report on Non-Cooperative And Territories,22,June 2001

سایتهای اینترنتی

127- www.Undcp.org

128- www.Fatf-gafi.org

129-www.oecd.org/fatf

130-www.egmontgroup.org

131- www.Wolfsberg-Principles.com

اسناد و مدارك و قوانین

133 - قانون نمونه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با پولشویی تهیه شده توسط دفتر مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد 1999

134 - قانون الحاق به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 وین مصوب 3/9/1370

135 - قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

136 - قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

137 - قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام

138 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

139 - قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363

140 - قانون پولی و بانكی كشور مصوب 18/4/51

141 - قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378

142 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339

143 - مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی مصوب 6/2/83

144 - مقررات شورای پول و اعتبار در خصوص پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی ، مصوب81

145- Financial Action Taxk Force : The Forty Recommendations,1990 and 2001

146-Financial Action Taxk Force Special Recommendations on Terrorist Financing, October 2001

147- The Statement of Principles Concerning Prevention of Criminal Use of Banking System For Purpose of Money Launderig, adopted by Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices, 1988

148- Council of Europ Convention on Laundering, Search, Seizeure and Confiscation of the roceed of Crime, Strasbourg, 1990

149- The Council of Europ Directive on Prevention of the Financial system for the purpose of Money Laundering, 1991

150- United Nation convention Against Transational Organized Crime

151- United Nation Convention Against Corruption,2003

152- United Nation Political Declaration and Global Programme of Action Against Narcotic Drugs,1988

153- The OAS Modele Regulations:The Model Regulations Concerning Laundering Offences connected To Illicit Drug Trafficking And Related Offences of The organization of American States, May,23,1992

154- Security Council Resolution: Sc/7158/1373 (28/9/2001)

155-UN.DOC.A/Res/55/255 (2001)


این فایل به همراه چکیده، فایل رایگان بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:230

لینک کمکی