فایل رایگان برنامه ریزی شهری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برنامه ریزی شهری :

بخشی از متن اصلی:
فایل رایگان برنامه ریزی شهری
فهرست
پیشگفتار
مقدمه
بررسی قطعه زمین مسكونی (یاخته)
تأثیر عوامل كلان بر قطعه بندی زمین:
تناسب اجتماعی
1- الگوی سكونت
2- جمعیت
3- خانوار
4- اقشار اجتماعی
5- گرایشهای سكونت
6- وجوه شرعی
7- واحد همسایگی
تناسب اقتصادی
1- اقتصاد ساختمان
2- گروههای درآمدی
3- قیمت زمین
4- هزینه های تأسیسات شهری
5- اقتصاد شهری
اقلیمی
كالبدی
1- قواعد و مقررات
2- مشخصات زمین
3- قطعه بندی مناسب زمین
3-1- حركت افقی
3-2- حركت عمودی
جمعبندی
1- عوامل تأثیر گذار و تأثیر پذیر
2- ارتباط یاخته با عوامل كلان مؤثر بر نظام قطعه بندی
3- تراكم ساختمانی
4- مشخصات قطعات زمین
5- تراكم شهری
6- توضیحات مربوط به جدول 2-5
7- روش اجرائی قطعه بندی
8- بلند مرتبه سازی
منابع
مقدمه:
پیدا كردن قاعده ای برای تفكیك زمین كه نیاز به مسكن از طریق آن بهترین وجه ممكن (بطور بهینه) برآورده شود و برای همه چیز، در همه مكانها و همه زمانها جواب داشته باشد غیر ممكن است و در هیچ كتاب مرجعی نیز چنین نظام و قاعده ای ارائه نشده است. زیرا به همان گونه كه نمی توان برای یك انسان از پیش یا در دوران كودكی اش مشخص كرد كه در آینده به چه شغل یا مشاغلی بپردازد، به چه كسانی رای می دهد، چه كسی را برای زندگی مشترك یا به دوستی برگزیند و كجا زندگی كند، برای ابعاد محل سكونت، شبكه های دسترسی، نحوه گسترش عمودی و افقی زیستگاه وی نیز نمی توان احكامی جاودانه صادر كرد.
برای بدست آوردن چنین قاعده ای می بایست عوامل متعددی را در یك ماتریس N بعدی وارد كرد. عواملی كه بعضی ریشه در گذشته دارند، بعضی پیش بینی آینده اند و بعضی می بایست به مسائل حال جواب گویند. گروهی فرهنگی ، گروهی اقتصادی و دسته ای از آنها جغرافیائی اند و مكانهای مختلف به گونه های مختلف وجود داشته و تركیب آنها نیز از یكدیگر متمایز است. بسیاری از این عوامل كمی یا قابل تبدیل به كمیت نیستند. مقولات اقتصاد كلان یا اقتصاد خرد، مقولات شهرسازی وفایل رایگان برنامه ریزی شهری، به همراه مقولات معماری و مهندس فنی، مسائل و مشخصه های طبیعی و اقلیمی با گرایشات سنتی و فرهنگی و اجتماعی و بالاخره سلائق فردی، آمزیه ای پویا و متنوع را در مكانهای گوناگون ایجاد می كنند كه از پیش نمی توان برای آنها تعیین تكلیف كرد.

این فایل به همراه چکیده، فایل رایگان برنامه ریزی شهری
فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:140

لینک کمکی