فایل رایگان مطالعه تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی آْزمایشفشار حلقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی آْزمایشفشار حلقه :

یکی از آزمایشهایی که به نحو گسترده برای تعیین ضریب
اصطکاك و در مواردی نیز جهت تعیین منحنی تنش-کرنش ماده
مورد استفاده قرار می گیرد، آزمایش حلقه است. دراین تحقیق علاوه
بر این هدف، یافتن مقادیر تجربی، عددی و تحلیلی توزیع فشار بین
سطحی میان نمونه حلقوی و ابزار جزو مراحل تحقیق میباشد. از
سرب برای ماده مدل استفاده شد. سرب به علت نرم بودن به طور
گسترده در شبیه سازی فیزیکی فرآیندهای شکل دهی فلز مورد
Deform- استفاده قرار میگیرد. روش عددی با استفاده از نرم افزار
2 انجام گردید و با روش تعادل نیروها مقایسه گردید. در این D
تحقیق اثر اصطکاك، نسبت ابعادی نمونه آزمایشبر روی توزیع فشار
بین سطحی و نیروی فشاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج روش
شبیه سازی نسبت به روش تحلیلی تطابق بهتری با نتایج تجربی
داشت.
واژه های کلیدی
آزمایش حلقه- اصطکاك- شبیهسازی- روش تعادل نیروها.

لینک کمکی