فایل رایگان بهینه سازی پروفیل ریل جلوی خودرو از نوع TMB به روش الگوریتم ژنتیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهینه سازی پروفیل ریل جلوی خودرو از نوع TMB به روش الگوریتم ژنتیک :

در این مقاله، ابتدا استحکام پروفیلهای جدار نازك ساخته شده
از ورقهای ترکیبی 1 که امروزه در تولید برخی از قطعات سازهای
خودرو نظیر ریلجلو، ستونها و ... استفاده میشود، از دیدگاه تغییر
مکان محوری، خیزش و پیچش مورد بررسی قرار گرفته است. سپس
از آنجایی که برخورداری از یک قطعه با استحکام بالا و در عین حال
وزن کم در کاهش مصرف سوخت و افزایش قابلیت جذب انرژی در
تصادف نقش بسزایی را ایفا میکند، قطعه ریل جلوی 2 خودرو به
صورت یک پروفیل جدار نازك با سطح مقطع ثابت مربعی مورد بهینه
سازی قرار میگیرد. بدین منظور، پروفیل ریل از نوع ورقهای
چهار تکه و به صورت یک تیر یک سر گیردار در (TMB) ترکیبی
نظر گرفته میشود و در نهایت مقادیر ضخامت و طول مربوط به هر
بخش از بلانک اولیه به منظور داشتن بالاترین نسبت سختی به جرم
قطعه به عنوان تابع هدف توسط الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده و
بهترین مقادیر پیشنهاد و با چند پروفیل با ابعاد غیر بهینه به عنوان
نمونه مقایسه میگردد.
واژه های کلیدی
ورقهای ترکیبی، پروفیل جدار نازك، طراحی سبک، الگوریتم
ژنتیک

لینک کمکی