فایل رایگان بهینهسازی چندلایههای کامپوزیتی استوانهای به روش سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیکبهمنظور افزایشحد تحمل بار ک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهینهسازی چندلایههای کامپوزیتی استوانهای به روش سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیکبهمنظور افزایشحد تحمل بار ک :

چکیده
اجزاء مختلف یک سازه کامپوزیتی وقتی تحت بارهای فشاری قرار
میگیرند دچار کمانش و به تبع آن ناپایداری میشوند. با افزایش
حد تحمل بار کمانش می توان در تامین هزینه و مواد صرفه جویی
نمود. در کامپوزیت ها می توان با تغییر ترتیبچیدمان لایههای
کامپوزیتی به این مهم دست یافت. فرآیند بهینه سازی کمانش به
کمک الگوریتم ژنتیک تحقق یافته و بدین منظور برای محاسبه تابع
هدف، از روش سطح پاسخ برای مدل استوانه ای استفاده شده است.
تغییر در حد تحمل کمانش با تغییر در چیدمان الیاف کامپوزیت
چند لایه صورت گرفته است. هم چنین دقت روش محاسباتی مورد
ارزیابی قرار گرفته و به نتایج قابل قبول آن اشاره شده است. پس از
بهینه سازی به کمک الگوریتم ژنتیک ، نتایج بهینه با نمونه های
اولیه مورد مقایسه قرار گرفته است.
واژه های کلیدی: ترتیب چیدمان، الگوریتم ژنتیک،
بهینهسازی،بار کمانش ، سطح پاسخ

لینک کمکی