فایل رایگان تعیین فرکانس طبیعی ورقهای مستطیلی تركدار به روشتحلیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعیین فرکانس طبیعی ورقهای مستطیلی تركدار به روشتحلیلی :

چکیده
در این مقاله روشی تحلیلی جهت تعیین فرکانس طبیعی
ورقهای مستطیلی نسبتاً ضخیم که دارای ترکی سراسری میباشند
ارائه گردیده است. ترك به صورت موازی با یک لبهی ورق و در
تمامی شرایط دینامیکی ورق به صورت ترکی باز و رشد ناپذیر درنظر
گرفته شده است. جهت ارائه حل تحلیلی ضروری است که لبههای
موازی با ترك دارای شرایط مرزی ساده باشند. دو لبهی دیگر ورق
مستطیلی میتوانند هر یک از شرایط مرزی ساده، گیردار و یا آزاد را
احراز نمایند. در این مقاله به طور خاص نتایج برای ورقی که دارای
شرایط مرزی آزاد در دولبه دیگر میباشند ارائه گردیده است.
همچنین ترك به صورت فنری گسترده که سبب کاهش سختی
موضعی ورق و در نتیجه کاهش فرکانس طبیعی آن میگردد، مدل
گردیده است. جهت بررسی دقت روش تحلیلی ارائه شده، نتایج
حاصل از این روش با نتایج حاصل از حل المان محدود نرم افزار
مورد مقایسه قرار گرفته است که نتایج دقت بالای ABAQUS
روش ارائه شده را تایید مینماید. همچنین تاثیر محل وجود ترك بر
میزان کاهش فرکانس طبیعی ورق در مودهای مختلف با جابجای
ترك از یک لبه تا لبهی دیگر مورد برسی قرار گرفته است. درنهایت
از این روش تحلیلی برای بدست آوردن فرکانس طبیعی ورقی دارای
چند ترك سراسری موازی با یک لبه نیز استفاده گردید و نتایج آن
ارائه گردیده است.
واژههای کلیدی
فرکانس طبیعی- ترك - ورقهای نسبتاً ضخیم

لینک کمکی