فایل رایگان تعیین زوایای مشخصه و بررسی اثر کسینوسی در یکمیدان هلیواستات در یکنیروگاه دریافت کننده مرکزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعیین زوایای مشخصه و بررسی اثر کسینوسی در یکمیدان هلیواستات در یکنیروگاه دریافت کننده مرکزی :

چکیده
در نیروگاههای دریافت کننده مرکزی، تعداد زیادی آینه که به
آن ها هلیواستات گفته می شود نور خورشید را بر روی یک دریافت
کننده مرکزی که در بالای یک برج مستقر است متمرکز می نمایند.
برای کنترل آینه ها لازم است نحوه تغییر زوایای مشخصه هر
هلیواستات در طول سال و روز محاسبه شود که این امر امکان
بررسی عوامل موثر بر عملکرد نوری میدان را نیز فراهم می کند. از
آن جا که میدان هلیواستات بخش اعظم هزینه ساخت چنین
نیروگاهی را در بر دارد، لذا طراحی میدان و در نتیجه بررسی عوامل
موثر بر عملکرد آن بسیار مهم می باشد. در این پژوهش، با استفاده از
هندسه برداری، روشی برای محاسبه زوایای مشخصه هلیوستاتها به
صورت تابعی از دو متغیر زمان و مکان (نسبت به دریافت کننده)ارائه
شده است. همچنین نحوه محاسبه یکی از پارامترهای موثر بر
عملکرد میدان هلیواستات به نام زاویه برخورد، شرح داده شده است.
نتایج نشان داد که در نیم کره شمالی میانگین زاویه برخورد در
شمال برج کمتر از جنوب است. در عرض های جغرافیایی بالاتر،
تلفات زاویه ای کمتر است. بعلاوه بلندتر ساختن برج سبب کاهش
تلفات زاویه ای می گردد.
واژه های کلیدی
نیروگاه دریافت کننده مرکزی، میدان هلیواستات، زوایای
مشخصه

لینک کمکی