فایل رایگان روشی نو در انتخاب ساختار بردارهای ویژگی به منظور آموزش شبكه عصبی در عیب یابی هوشمند گیربكس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روشی نو در انتخاب ساختار بردارهای ویژگی به منظور آموزش شبكه عصبی در عیب یابی هوشمند گیربكس :

چکیده
در این مقاله به صورت تجربی و نظری به بررسی یک سیستم عیب
یابی گیربکس، به وسیله ایجاد یک شبکه عصبی مصنوعی پرداخته
شده است. در ابتدا سیگنالهای ارتعاشی با استفاده از شتاب سنج
نصب شده بر روی بدنه گیربکس گرفته شده سپس این سیگنالها به
کمک درونیابی هم بعد شدهاند در مرحله بعد ضرایب ویولت گسسته
هر سیگنال و انحراف استاندارد این ضرایب در ساختاری خاص
محاسبه و به عنوان ورودی به شبکه عصبی اعمال شده است. حالت
گیربکس سالم، دندانه با سایش کم و سایش متوسط و شکستگی
کامل دندانه به عنوان خروجی شبکه عصبی در نظر گرفته شده است.
مقایسهای نیز مابین نتایج این مقاله و نتایج شبکههای دیگر موجود
در مقالات معتبر انجام شده است.
واژه های کلیدی
عیب یابی- آنالیز موجک- شبکه عصبی مصنوعی.

لینک کمکی