فایل رایگان تعیین منحنیهای سیگمویید عددی برای آلیاژ 31AZ منیزیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعیین منحنیهای سیگمویید عددی برای آلیاژ 31AZ منیزیم :

چکیده
در این مطالعه با انجام آزمایشهای فشار حلقه برروی نمونههای آلیاژ
منیزیم در دماها و نرخکرنشهای گوناگون منحنیهای AZ31
نیرو-تغییرمکان بهدستآمده و با انجام روش تکراری عددی منحنی-
های سیگموید عددی بهدستآمده و با منحنیهای سیگمویید موجود
مقایسه شده است. مشاهده شده است که منحنیهای عددی بهدست
آمده دارای اختلف زیادی با منحنیهای تحلیلی موجود میباشند. در
خاتمه نیز با بهکار بردن هر دو روش منحنیهای موجود و منحنی-
های عددی بهدست آمده برروی نتایج حاصل شده از آزمایش فشار
حلقه، مشاهده میشود که منحنیهای عددی دارای دقت بهتری
نسبت به منحنیهای تحلیلی موجود میباشند.
واژه های کلیدی: آزمایش فشار حلقه، تنش سیلان، منیزیم،
منحنیهای سیگمویید.

لینک کمکی