فایل رایگان بررسی حرکت لنگزنی رشته حفاری به روش اجزاء محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی حرکت لنگزنی رشته حفاری به روش اجزاء محدود :

چکیده
ارتعاشات جانبی رشته حفاری در حین چرخش که به لنگ زدن
تعبیر میشود، به دلیل برخورد مداوم رشته به سازند و بروز پدیده
خستگی و سایش، نسبت به ارتعاشات پیچشی و محوری رشته
قابلیت تخریب بیشتری را به دنبال دارد. در صورتی که فرکانس
تحریک رشته به یکی از فرکانسهای طبیعی خمشی نزدیک باشد،
دامنهی ارتعاشات افزایشیافته، باعث ایجاد پدیدهی تشدید میگردد.
در این مقاله پس از مدلسازی رشته و دیواره و تماس بین آنها در
چاه با انحراف اندك و به کمک نرمافزار انسیس 1، با آنالیز استاتیکی
طول مؤثر رشته حفاری بدست آمده و سپس با آنالیزهای مودال،
هارمونیک و گذرا به بررسی ارتعاشات جانبی رشته پرداخته میشود.
در این راستا با درنظرگرفتن اثرات گل حفاری 2 و اصطکاك، تأثیر
پارامترهایی مانند زاویه انحراف چاه، طول رشته حفاری، وزن روی
مته 3 و سرعت دورانی میزدوار بر ارتعاشات جانبی بررسی شده است.
واژههای کلیدی
لنگزدن، رشته حفاری، روش اجزاء محدود

لینک کمکی