فایل رایگان بررسی کیفیت و رتبه بندی آلایندگی خودروهای تولید داخل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی کیفیت و رتبه بندی آلایندگی خودروهای تولید داخل :

چکیده
امروزه اغلب کشورهای دنیا به مساله آلودگی ناشی از خودروها و
وضع قوانینی برای جلوگیری از تردد خودروهای آلوده کننده محیط
زیست و همچنین اعمال استانداردهای آلودگی توسط تولید کنندگان
خودروها، میپردازند. هدف این پژوهش رتبه بندی کیفیت تولید
انواع خودروهای داخلی از نظر تکنولوژی ساخت و آلاینده های
برای و CO2 ،O2 ،CO ،HC خروجی اگزوز می باشد. متغیرهای
11 نوع خودروی انتخاب شده تجزیه و تحلیل، و نتایج با نمودارهای
جعبه ای ارایه شده، و در نهایت با توجه به مقادیر امتیاز بندی شده،
خودرو های مورد نظر رتبه بندی شده اند. در عمل با توجه به نتایجی
که در متغیر کیفیت آلایندگی بدست آمده است می توان به رده
بندی خودروهای تولید داخلی از لحاظ پارامتر کیفیت آلایندگی
پرداخت. با توجه به محدوده های عددی که برای هریک از متغیرها
معرفی شده است به هر خودرو عددی نسبت داده شده و در پایان
برای هرخودرو میانگین محاسبه شده است.
واژه های کلیدی
کیفیت، معاینه فنی خودرو، آلاینده، استاندارد آلودگی

لینک کمکی