فایل رایگان پیشبینی کاهش استحکام نمونه های گرافیتی در آزمایش خستگی حرارتی توسط روش آسیب پیشرونده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پیشبینی کاهش استحکام نمونه های گرافیتی در آزمایش خستگی حرارتی توسط روش آسیب پیشرونده :

چکیده
در این مقاله رفتار خستگی حرارتی نمونههای گرافیتی با استفاده از
آزمایش کوئنچ مورد بررسی قرار گرفته و استحکام باقیمانده در اثر
خستگی حرارتی، با تکرار تست کوئنچ و بررسی کاهش استحکام
خمشی نمونهها مطالعه میگردد. برای بدست آوردن تنش حرارتی
بوجود آمده در نمونهها در یک سیکل، از حل غیرخطی المان محدود
با درنظرگرفتن تغییرات ضریب جابجایی حرارتی آب با دمای سطح،
استفاده شده است. سپس نتایج بدست آمده وارد مدل آسیب
پیشرونده پیشبینی کاهش استحکام ماده شده و ثوابت کاهش
استحکام گرافیت در این روابط بدست میآید. در پایان نتایج
پیشبینی کاهش استحکام با نتایج آزمون خستگی حرارتی در دو
اختلاف دمایی متفاوت دیگر، مورد مقایسه قرار گرفته و رابطه آسیب
پیشرونده بدست آمده برای کاهش استحکام گرافیت در اثر خستگی
حرارتی صحهگذاری می گردد.
واژه های کلیدی
گرافیت، خستگی حرارتی 1، کاهش استحکام، پیشبینی عمر،
آسیب پیشرونده

لینک کمکی