فایل رایگان بررسی ترمودینامیکی-اقتصادی سیکل ترکیبی توان، گرمایشو تبرید و بهینهسازی عملکرد آن با استفاده از الگور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی ترمودینامیکی-اقتصادی سیکل ترکیبی توان، گرمایشو تبرید و بهینهسازی عملکرد آن با استفاده از الگور :

چکیده
مقصود از سیستم سهگانه 1، یک سیکل مجهز به توربین گاز میباشد
که ضمن تولید توان، از بخار بازیافت شده توسط بویلر بازیاب بخار 2
برای گرمایش و توسط سیستم جذبی 3 برای سرمایش استفاده می
شود. در این مقاله تأثیر مقادیر مختلف دمای ورودی به توربین،
نسبت فشار کمپرسور و دمای مبرد خروجی از ژنراتور بر بازده قانون
دوم و نرخ هزینههای سیستم، بررسی شده است. در بهینهسازی
سیکل که توسط الگوریتم ژنتیک انجام میشود، پس از معرفی
متغیرهای طراحی و تعیین توابع هدف، نقاط بهینه که معرف
بیشترین بازده و کمترین نرخ هزینهها می باشند، تعیین میشوند و
تاثیر هر یک از متغیرهای طراحی بر روی توابع هدف در اشکالی ارائه
خواهد شد. نشان داده میشود که افزایش نسبت فشار و دمای
ورودی به توربین تأثیر مناسبی بر بازده دارد اما مقدار نرخ هزینهها را
افزایش میدهد. درحالیکه افزایش دمای خروجی از ژنراتور سبب
کاهش هر دو تابع خواهد شد.
واژه های کلیدی
سیستم سهگانه، سیکل جذبی، توابع اقتصادی، بهینهسازی چند-
هدفه

لینک کمکی