فایل رایگان گزارش کار شروع تشكیل پرونده كیفری تا پایان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش کار شروع تشكیل پرونده كیفری تا پایان :

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:58

پیشگفتار

مقدمه

ارتباط دادیار و دادستان در دادسرای جدید

دادسرا و مصالح اجتماع

دادسرا- تعریف

دادسرا- سابقه تاریخی

دادسرا- مشروعیت

دادسرا- وظایف

دادسرا- مقامات

1- دادستان

2- معاون دادستان

3- دادیار دادسرا

4- بازپرس دادسرا

دادسرا- ترتیب كار

دادسرا- آیین رسیدگی

دادسرا- نتیجه


طرح بحث

دادیار و شروع رسیدگی:

دادیار و نحوه رسیدگی:

عدول از ارجاع به دادیار:

تغییر دستور دادیار توسط دادستان

دادیار و تصمیمات قضایی:

قرارهای صادر شده دادیار

الف- قرارهای تأمین

ب- قرارهای قبول تأمین:

ج- قرارهای مربوط به دلایل:

د- قرار تأمین خواسته:

هـ- سایر قرارهای مرحله تحقیقات مقدماتی:

و- قرارهای قطع كننده جریان اجرا:

ز- قرار امتناع از رسیدگی:

نقد قانون

طرح بحث

شروع رسیدگی بازپرس

حدود وظایف و اختیارات بازپرس

جانشین بازپرس

الف- جانشین بازپرس در حوزه قضایی شهرستان

ب- جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش

مستثنیات وظایف و اختیارات بازپرس

نحوه اقدام بازپرس در رسیدگی تحقیقاتی

نیاز بازپرس به نظر دادستان

موارد تبعیت بازپرس از دادستان

الف- مخالفت دادستان با قرار بازداشت صادره بازپرس

ب- تقاضای تكمیل تحقیقات توسط دادستان

ج- ارجاع بعضی از تحقیقات پرونده‌های غیرمهم

ابهام قانون

نتیجه حاصل از بحث

طرح موارد صلاحیت دادگاه در دادسرا

نظر كمیسیون آموزشی دادسرا

طرح موارد صلاحیت دادسرا در دادگاه

اختلاف بین دادسرا و دادگاه

كیفیت ارتباط دادسرا و دادگاه در جرایم متعدد

مطرح بودن جرایم متعدد در دادسرا

الف- جرایم مربوط به دادرسی یك دادگاه

ب- جرایم مربوط به دادرسی دو دادگاه

ج- جرایم مربوط به دادرسی سه دادگاه

جرایم مربوط به دادرسی انقلاب و كیفری استان

كیفرخواست در جرایم متعدد

تأثیر نهاد دادسرا در دادگاه عمومی بخش

طرح بحث

جرایم مطرح در حوزه قضایی بخش

رسیدگی به جرایم دسته اول در بخش

مشكل ارجاع در حوزه قضایی بخش

مرجع حل اختلاف در دادگاه بخش

استثنائات رسیدگی جانشین بازپرس بخش

موقعیت دادستان در حوزه قضایی بخش

رسیدگی به جرایم دسته دوم

مخاطب قرار عدم صلاحیت

رسیدگی به جرایم دسته سوم

عصاره بحث

لینک کمکی