فایل رایگان سطوح آنزيم هاي کبدي در موش هاي صحرايي تيمار شده با نانوذره نقره سنتز شده با عصاره گياه گالگا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سطوح آنزيم هاي کبدي در موش هاي صحرايي تيمار شده با نانوذره نقره سنتز شده با عصاره گياه گالگا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

مقدمه: سطوح سرمی آنزیم های کبدی در بیماری دیابت مزمن به دلیل آسیب کبدی افزایش می یابد. مقادیر پایین تر نانوذرات فلزی تهیه شده به روش شیمایی قادر به کاهش سطوحپلاسمایی آنزیم های کبدی میباشد. اثر درمانی گیاه Galega officinalis در درمان دیابت ثابت شده است. در تحقیق حاضر اثرات نانوذرات نقره تهیه شده با گیاه گالگا بر غلظت سرمی آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز AST و آلانین آمینوترانسفراز ALT در موش های صحرایی نر سالم و دیابتی بررسی شد. مواد و روش ها: موش های صحرایی سالم یا مبتلا به دیابت نوع یک القایی با آلوکسان به ترتیب تزریق داخل صفاقی سالین یا mg/kg 5 / 2 نانو ذره نقره تهیه شده با عصاره گیاه گالگا را به مدت 15 روز دریافت کردند. میانگین غلظت سرمی آنزیم های AST و ALT با استفاده از روش اسپکتروفتومتری با دستگاه اتوآنالایزرگلوبال 240 تعیین شد. نتایج: میانگین غلظت سرمی آنزیم های AST و ALT در گروه دیابتی در مقایسه با گروه کنترل سالماز نظرآماری به طور معنی داری افزایش یافت. تزریق نانوذره میانگین غلظت سرمی AST و ALT را در مقایسه با گروه دیابتی به طور معنیداری کاهش داد. بحث: نانوذره نقره تهیه شده با عصاره گیاه گالگا احتمال دارد با افزایش آنتی اکسیدان ها از آسیب کبدی و واکوئلیزه شدن هپاتوسیت ها در دیابت جلوگیری کند

لینک کمکی